Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2020 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-550/18)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 258 ДФЕС — Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма — Директива (ЕС) 2015/849 — Липса на транспониране и/или на съобщаване на транспониращите мерки — Член 260, параграф 3 ДФЕС — Искане за осъждане да се заплати еднократна сума)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: T. Scharf, L. Flynn и G. von Rintelen)

Ответник: Ирландия (представители:  G. Hodge, M. Browne и A. Joyce, подпомагани от G. Gilmore, BL, и P. McGarry, SC)

подпомаган от: Република Естония (представители : N. Grünberg), Френска република (представители : A.-L. Desjonquères, B. Fodda и J.-L. Carré)

Диспозитив

Като не е приела до изтичането на определения в мотивираното становище от 8 март 2018 г. срок всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за да се съобрази с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията, или при всички положения, като не е съобщила на Европейската комисия тези разпоредби, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 67 от Директива 2015/849.

Осъжда Ирландия да заплати на Европейската комисия еднократна сума в размер на 2 000 000 EUR.

Осъжда Ирландия да заплати съдебните разноски.

Република Естония и Френската република понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 436, 3.12.2018г.