Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italien) den 10 mars 2021 – Comune di Camerota

(Mål C-161/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Part i det nationella målet

Sökande: Comune di Camerota

Tolkningsfrågor

Utgör artiklarna 2 (särskilt vad avser rättsstatsprincipen) och 19 FEU, artikel i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 120.1 och 126.1 FEUF, artiklarna 3.1, 6.1 b och 12 i direktiv 2011/85/EU,1 artikel 5 i förordning (EU) nr 473/20132 och de unionsrättsliga principerna om proportionalitet, lojalt samarbete och ändamålsenlig verkan, som framgår av artiklarna 4 och 5 FEU, hinder för tolkningen och tillämpningen av en nationell krislagstiftning, såsom den i artikel 53.8 i lagdekret nr 104 av den 14 augusti 2020, med ändringar omvandlad till lag genom lag nr 126 av den 13 oktober 2020, i den mån den lagstiftningen hindrar, om än tillfälligt (från den 15 augusti 2020 till den 30 juni 2021, det vill säga gott och väl utöver perioden av kristillstånd), faktisk domstolskontroll i rätt tid av att budgetreglerna följs, som enligt grundlagen och nationell lagstiftning anförtros självständiga domstolar specialiserade på bokföringsfrågor, såsom Corte di conti (Revisionsrätten), genom att i synnerhet tillfälligt upphäva domstolens prövningsfunktioner i förhållande till lokala enheter som befinner sig i en allvarlig strukturell obalans som kan leda till att de ställer in betalningarna och som genomgår ett långsiktigt ekonomiskt saneringsprogram och som – just av det skälet, liksom till följd av de svårigheter som följer av hälsokrisen – mer än andra enheter skulle behöva en oberoende, effektiv tillsyn i rätt tid, för att undvika att den finansiella krisen förvärras och att en ekonomisk sanering blir oundviklig och leder till att dessa enheter ställer in betalningarna?

Utgör artikel 3.3 FEU, artiklarna 3.1 b, 119.1, 199.2 och 120 FEUF, artiklarna 1 och 4 i direktiv 2011/7/EU3 och protokoll (nr 27) om de inre marknaden och konkurrens hinder för tolkningen och tillämpningen av en nationell krislagstiftning, såsom den i artikel 53.9 i lagdekret nr 104 av den 14 augusti 2020, med ändringar omvandlad till lag genom lag nr 126 av den 13 oktober 2020, i den mån den lagstiftningen tillåter att de exekutionsåtgärder som borgenärerna vidtagit mot enheter med en godkänd plan för budgetbalansering åter vilandeförklaras, från den 15 augusti 2020 till den 30 juni 2021, vilket motiveras enbart med hälsokrisen och som tillkommer utöver den vilandeförklaring som dessa enheter beviljats enligt artikel 243 bis.4 jämförd med artikel 243 quater.5 i Testo Unico Enti Locali (konsoliderad lag om lokala enheter), utan att den leder till ett förfarande för generalexekution som erbjuder ett alternativt sätt att betala borgenärernas fordringar, med de följder som denna nya, långvariga vilandeförklaring får för exekutionsförfarandena vad gäller ytterligare dröjsmål med betalning från myndigheterna och därmed med skydd för borgenärsföretagens konkurrenskraft?

____________

1     Rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk (EUT L 306, 2011, s. 41).

2     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 av den 21 maj 2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (EUT L 140, 2013, s. 11).

3     Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 2011, s. 1).