Language of document :

2013 m. sausio 25 d. Sąd Rejonowy w Białymstoku (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Małgorzata Nierodzik prieš Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(Byla C-38/13)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Małgorzata Nierodzik

Atsakovė: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Prejudicinis klausimas

Ar 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 99/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 1 straipsnį, Direktyvos 99/70/EB priedo 1 ir 4 punktus ir bendrąjį Bendrijos teisės principą, susijusį su diskriminavimo dėl darbo sutarties pobūdžio draudimu, reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja nacionalinės teisės norma, kuria terminuotų darbo sutarčių, sudarytų ilgesniam nei 6 mėnesių laikui, atveju nustatytos skirtingos nei neterminuotų darbo sutarčių atveju įspėjimo apie sutarties nutraukimą termino nustatymo taisyklės (kurios pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams yra mažiau naudingos), o būtent, ar pirmiau minėtoms Bendrijos teisės nuostatoms prieštarauja nacionalinės teisės norma (1974 m. birželio 26 d. Įstatymo dėl Darbo kodekso (Kodeks Pracy) 33 straipsnis), kuria nustatytas nekintamas, nuo darbuotojų darbo įmonėje stažo trukmės nepriklausantis dviejų savaičių įspėjimo apie terminuotų darbo sutarčių, sudarytų ilgesniam nei 6 mėnesių laikui, nutraukimą terminas, kai įspėjimo apie neterminuotų darbo sutarčių nutraukimą terminas priklauso nuo darbuotojų darbo įmonėje stažo trukmės ir gali siekti nuo dviejų savaičių iki trijų mėnesių (Darbo kodekso 36 straipsnio 1 dalis)?

____________

1 - OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368.