Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polen) den 25 januari 2013 - Małgorzata Nierodzik mot Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(Mål C-38/13)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Małgorzata Nierodzik

Motpart: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Tolkningsfråga

Ska artikel 1 i rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (nedan kallat direktiv 1999/70), punkterna 1 och 4 i bilagan till direktivet, samt den allmänna unionsrättsliga principen om förbud mot diskriminering på grund av typ av anställningsavtal tolkas så, att de utgör hinder mot en nationell bestämmelse, i vilken det för visstidsanställningar med en löptid som överstiger 6 månader föreskrivs andra (för de arbetstagare som är anställda på grundval av tidsbegränsade avtal mindre fördelaktiga) principer vad gäller fastställandet av tiden för uppsägningsfristen, än de som gäller för fastställandet av tiden för uppsägningsfrister vid tillsvidareanställningar, och utgör dessa bestämmelser även hinder mot en nationell bestämmelse (artikel 33 i lagen om den 26 juni 1974, arbetslagen [...], nedan kallad arbetslagen) i vilken det föreskrivs en fast två veckor lång och av arbetstagarens anställningstid oberoende uppsägningsfrist för tidsbegränsade anställningsavtal vilkas avtalade löptid överstiger 6 månader, när uppsägningstiden för tillsvidare gällande anställningsavtal beror på arbetstagarens anställningstid och är mellan två veckor och tre månader långa (artikel 36.1 i arbetslagen)?

____________

1 - EGT L 175, s. 43.