Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Białymstoku – Poľsko) – Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(vec C-38/13)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 – Pojem ‚pracovnoprávne podmienky‘ – Výpovedná doba v prípade pracovnej zmluvy na dobu určitú – Rozdielne zaobchádzanie so stálymi pracovníkmi)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Małgorzata Nierodzik

Žalovaný: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sąd Rejonowy w Białymstoku – Výklad článku 1 smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368), ako aj doložiek 1 a 4 prílohy tejto smernice - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nevýhodnejšiu výpovednú dobu pre zmluvy na dobu určitú ako pre zmluvy na dobu neurčitú

Výrok rozsudku

Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá na výpoveď pracovnej zmluvy na dobu určitú v dĺžke viac ako šesť mesiacov stanovuje možnosť uplatniť pevnú dvojtýždňovú výpovednú dobu nezávislú od počtu rokov, ktoré odpracoval dotknutý pracovník, hoci výpovedná doba v prípade zmlúv na dobu neurčitú závisí od počtu rokov, ktoré dotknutý pracovník odpracoval, a môže trvať od dvoch týždňov do troch mesiacov, pokiaľ sa tieto dve kategórie pracovníkov nachádzajú v porovnateľných situáciách.

____________

1 Ú. v. EÚ C 141, 18.5.2013.