Language of document : ECLI:EU:F:2011:38

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(трети състав)

13 април 2011 година


Дело F-29/09 REV


Giorgio Lebedef и Trevor Jones

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Преразглеждане на съдебно решение — Ново обстоятелство — Липса — Недопустимост“

Предмет: Молба от г-н Lebedef и г-н Jones да бъде преразгледано Решение на Съда на публичната служба от 30 септември 2010 г. по дело Lebedef и Jones/Комисия (F‑29/09)

Решение: Отхвърля молбата за преразглеждане като недопустима. Жалбоподателите понасят всички съдебни разноски. Съветът на Европейския съюз, встъпила страна в подкрепа на исканията на Комисията, понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

1.      Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Условия за допустимост на искането — Ново обстоятелство — Понятие

(член 44 от Статута на Съда)

2.      Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Условия за допустимост на искането — Ново обстоятелство — Тежест на доказване

(член 44, първа алинея от Статута на Съда; член 119, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      От член 44, първа алинея от Статута на Съда следва, че молба за преразглеждане може да се подаде само при разкриване на едно или няколко обстоятелства, които са настъпили, преди да бъде обявено съответното съдебно решение, но не са били известни на Съда на публичната служба и на поискалата преразглеждане страна, и биха могли да имат решаващо значение за съдържанието на съдебното решение. Съгласно втора алинея от същия член сезираната юрисдикция може да разгледа делото по същество само ако констатира съществуването на ново обстоятелство, признае, че същото обуславя образуването на производство за преразглеждане, и на това основание обяви молбата за допустима.

(вж. точка 22)

2.      Когато е подадена молба за преразглеждане на решение на Съда на публичната служба, по силата на член 44, първа алинея от Статута на Съда и на член 119, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба поискалата преразглеждане страна следва да докаже, че едва след обявяването на съдебното решение е разкрила обстоятелствата, които са настъпили преди неговото обявяване и според нея са основание за преразглеждане на това решение.

(вж. точка 24)