Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 30 септември 2010 г. - Lebedef и Jones/Комисия

(Дело F-29/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Възнаграждение - Член 64 от Правилника - Член 3, параграф 5, първа алинея и член 9 от приложение XI към Правилника - Корекционен коефициент - Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Georgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) и Trevor Jones (Ernzen, Люксембург) (представители: F. Frabetti и J.-Y. Vergnaud, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: K. Zieleśkiewicz и M. Bauer)

Предмет

Жалба за отмяна на решението за отказ да се изравни покупателната способност на заплатите в Люксембург с покупателната способност на заплатите в Брюксел и при условията на евентуалност, жалба за отмяна на фишовете за заплата на жалбоподателите, издадени след 15 юни 2008 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Lebedef и г-н Jones понасят всички съдебни разноски, с изключение на разноските на Съвета на Европейския съюз.

Встъпилата страна Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 129, 6.6.2009 г., стр. 21.