Language of document :

Pritožba, ki jo je 20. novembra 2020 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 9. septembra 2020 v združenih zadevah T-401/16 in T-443/16, Španija/Komisija

(Zadeva C-635/20 P)

Jezika postopka: španščina in italijanščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, agenti)

Drugi stranki v postopku: Italijanska republika, Kraljevina Španija

Predlog

Komisija Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

če Sodišče meni, da stanje postopka dopušča, tožbo na prvi stopnji zavrne kot neutemeljeno;

Italijanski republiki in Kraljevini Španiji naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi člena 1d(6) Kadrovskih predpisov in pri razlagi obveznosti obrazložitve ter na kršitev obveznosti obrazložitve sodbe Splošnega sodišča.

Ta razlog se deli na tri dele. V okviru prvega dela se navaja napačna uporaba prava in kršitev obveznosti obrazložitve sodbe Splošnega sodišča glede cilja takojšnje pripravljenosti na začetek dela kandidatov. Ta prvi del se nanaša na točke 157 in od 181 do 183 izpodbijane sodbe.

Drugi del se nanaša na opredelitev nesorazmernega dokaznega bremena, ki ga nosi Komisija, in na napačno uporabo prava pri opredelitvi obveznosti obrazložitve obvestil o natečajih. Ta drugi del se nanaša na točke 133, zadnji stavek, 158, 164, 167, zadnji stavek, od 180 do 183, 201 in 205 izpodbijane sodbe.

Tretji del se nanaša na napačno uporabo prava pri iskanju pravno zavezujočega akta v poslovniku, ki ga je predložila Komisija; ta del se nanaša na točke od 152 do 155 izpodbijane sodbe.

Z drugim pritožbenim razlogom pritožnica zatrjuje različna izkrivljanja, ki naj bi jih Splošno sodišče storilo pri presoji dokazov, in napačno uporabo prava.

Prvo izkrivljanje se nanaša na presojo sporočila predsednika Komisije in na presojo njegove odobritve, ki jo je Splošno sodišče opravilo v točkah od 132 do 137 in 158 izpodbijane sodbe.

Drugo izkrivljanje se nanaša na presojo poslovnika Komisije in pravil za njegovo uporabo iz točk 139 in 140 izpodbijane sodbe.

Tretje izkrivljanje se nanaša na presojo oddelka o jezikovnih zahtevah v povezavi s postopkom sprejetja Priročnika za operativne postopke; ta presoja je vsebovana v točkah od 165 do169 izpodbijane sodbe.

Četrto izkrivljanje se nanaša na neobstoj celostne presoje dokumentov, navedenih v zgoraj navedenih točkah od (i) do (iii), in se nanaša na točke od 152 do 157 in 159 izpodbijane sodbe.

Peto izkrivljanje se nanaša na presojo Sporočila SEC(2006)1489 final, ki je v točkah od 160 do 163 izpodbijane sodbe.

Šesto izkrivljanje se nanaša na presojo dokumentov o jezikih, ki se uporabljajo v službah, za katere se zanimajo kandidati, in na napačno uporabo prava; ta presoja je vsebovana v točkah od 180 do 185 in od 188 do196 izpodbijane sodbe.

Nazadnje, tretji pritožbeni razlog se nanaša na nezakonitost analize Splošnega sodišča o jezikih sporazumevanja kandidatov; ta razlog se nanaša na točke od 231 do 236 izpodbijane sodbe.

____________