Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 27. septembra 2011 - Lübking a i./Komisia

(vec F-105/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2005 - Nové profesionálne zloženie zamestnancov - Predĺženie služobného postupu zavedením nových platových tried, ktoré nemajú ekvivalent v starom služobnom poriadku - Uplatnenie článku 45 služobného poriadku, prílohy XIII služobného poriadku, ako aj všeobecných vykonávacích ustanovení platných od roku 2005 - Zásada rovnosti zaobchádzania - Retroaktívny účinok rozhodnutí o povýšení s dátumom vydania pred 1. májom 2004 - Prechodné opatrenia - Žaloba, ktorá bude zjavne zamietnutá)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Johannes Lübking a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Simm a B. Driessen, neskôr M. Bauer, J. Monteiro a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskej komisie, ktoré bolo publikované v Administratívnych informáciách č. 85 2005 dňa 23. novembra 2005 v časti, ktorá upravovala vymenovanie žalobcov do platovej triedy A*9 a nie do platovej triedy A*10 na základe povyšovania za rok 2005

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Žalobcovia a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.

3.    Rada Európskej únie, ktorá je vedľajším účastníkom konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 45.