Language of document :

Žaloba podaná dne 1. září 2006 - Erbežnik v. Evropský parlament

(Věc F-106/06)

Jednací jazyk: Slovinština

Účastníci řízení

Žalobce: Anže Erbežnik (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: P. Peče, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu č. 110029 ze dne 1. června 2006;

rozhodnout, že žalobce měl, od svého nástupu do zaměstnaní jako právník lingvista v Evropském parlamentu, se slečnou H. (nyní paní Erbežnik) právoplatný nemanželský vztah v souladu s primárním i sekundárním právem Společenství, a má tudíž nárok na to, aby mu Evropský parlament zaplatil v plné výši příspěvek na zařízení, jak je upraven pro ženaté úředníky, vypočtený na základě příspěvku na domácnost;

podpůrně, rozhodnout, že Evropský parlament musí v souladu se zásadou proporcionality vzít v úvahu změnu rodinného stavu žalobce (jeho svatba) a udělit mu příspěvek na zařízení (pro ženaté úředníky) v plné výši za části příspěvku zaplacené po jeho svatbě v srpnu 2005;

uložit žalovanému zaplacení úroků z prodlení;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce žil od okamžiku svého přijímání Evropským parlamentem ve Slovinsku v září 2003, a dokonce před tímto datem, v trvalém nemanželském vztahu se svou přítelkyní, která se v srpnu 2005 stala jeho ženou. Žalobce tvrdí, že tento vztah by byl právně uznán slovinským právem.

Žalobce při vstupu do zaměstnání v Evropském parlamentu podal žádost o příspěvek na domácnost, jež byla zamítnuta z důvodu, že tento příspěvek je vyhrazen pro manželské páry a nemanželské páry téhož pohlaví v souladu s článkem 1 přílohy VII služebního řádu. V květnu 2005 požádal o příspěvek na zařízení, jenž se rovná dvouměsíčnímu základnímu platu v případě úředníka oprávněného k příspěvku na domácnost, a jednoměsíčnímu základnímu platu v ostatních případech. Žalobce obdržel první část příspěvku na zařízení (který je placen ve třech částech, jedna část za rok) stanoveného pro svobodné. Po své svatbě požádal o část příspěvku na zařízení, který je placen personálu v manželském stavu, ale tato žádost byla zamítnuta z důvodu, že jeho rodinná změna nastala až po konci jeho zkušební doby.

Na podporu své žaloby se žalobce opírá především o následující důvody:

zaprvé, neplatnost čl. 1 odst. 2 písm. c) a čl. 1 odst. 2 písm. d) přílohy VII služebního řádu a, alternativně, nesprávný výklad uvedených článků správou žalovaného z důvodu porušení základních zásad Společenství, jako jsou volný pohyb pracovníků, občanství Evropské unie a volný pohyb osob, zákaz diskriminace a nerovného zacházení, nedodržování základních lidských práv a zásada proporcionality;

zadruhé, nesprávný výklad data ukončení zkušební doby jako absolutního konečného data pro příspěvek na zařízení, ačkoli samotné platby jsou prováděny v období tří let.

____________