Language of document :

2006. szeptember 4-én benyújtott kereset - Arpaillange és társai kontra Bizottság

(F-104/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chile, Chile) és társai (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződéskötésre jogosult hatóságnak a felperesek alkalmazási feltételeit megállapító - az ideiglenes alkalmazotti szerződéseikben foglaltak szerinti - határozatait annyiban, amennyiben a szerződéskötésre jogosult hatóság a felpereseknek az általuk ténylegesen szerzett szolgálati időnél kevesebbet ismert el;

a Közszolgálati Törvényszék közölje a szerződéskötésre jogosult hatósággal a megtámadott határozatok megsemmisítésének következményeit, többek között a felpereseknek a besorolási és fizetési fokozatba történő, a tényleges szolgálati idejüket és az egyéni szakértőként szerzett tapasztalatukat figyelembe vevő újrabesorolását;

a Közszolgálati Törvényszék adott esetben alakítsa át a felperesek szerződéseit határozatlan idejű szerződésekké;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizesse ki a felperesek részére annak a különbségnek a késedelmi kamatokkal növelt összegét, amely a felpereseknek a besorolásukkor adott besorolási és fizetési fokozatnak megfelelő illetmény és azon besorolási és fizetési fokozatnak megfelelő illetmény között áll fenn, amelybe be kellett volna őket sorolni;

másodlagosan, kötelezze az alperest egyrészt a felperesek által az egyéni szakértői jogállásból a szerződéses alkalmazotti jogállásba való átminősítés miatti jövedelemkiesésként elszenvedett kár havi ellentételező juttatás révén történő megtérítésére, másrészt pedig fizesse ki a felperesek részére annak a különbségnek a késedelmi kamatokkal növelt összegét, amely a felpereseknek a szolgálatba lépésük óta szerződéses alkalmazottként folyósított illetmény és az előbb említett ellentételező juttatással növelt illetmény között áll fenn;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felpereseket, miután több évet dolgoztak a Bizottság Közösségen kívüli külképviseletein egyéni szakértői jogállásban, e jogállás megszűnését követően szerződéses alkalmazotti jogállásban alkalmazták.

A felperesek besorolási és fizetési fokozatba történő besorolásakor a Bizottság részükre az általuk - álláspontjuk szerint - ténylegesen szerzett szolgálati időnél kevesebbet ismert el, és mindenképpen kevesebbet annál, amelyet egyéni szakértői felvételük idején részükre elismertek volna.

Keresetük alátámasztására a felperesek az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek (a továbbiakban: RAA) megsértésére hivatkoznak, amennyiben a 2004. április 7-i, a szerződéses alkalmazottak felvételére és foglalkoztatására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos általános végrehajtási rendelkezések 2. cikke olyan feltételt szab a szerződéses alkalmazottak alkalmazásának, amely nem szerepel az RAA 82. cikkében.

Ezenkívül a felperesek úgy ítélik meg, hogy szolgálati idejük értékelésekor a Bizottság megsértette a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, továbbá a gondoskodási kötelezettséget, valamint nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el.

Ezenfelül a felperesek az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvére hivatkoznak, amennyiben: először is az általános végrehajtási rendelkezések előírják, hogy a 20 év szolgálati idővel rendelkező alkalmazottat ugyanazon besorolási fokozatba sorolják be, mint a csak 7 év szolgálati idővel rendelkező alkalmazottakat; másodsorban az RAA 3b. cikkének hatálya alá tartozó, a felperesekhez hasonló szerződéses alkalmazottakat a felvételkor adott besorolási fokozat, a szolgálati idő figyelembe vétele és a szakmai előmenetel tekintetében eltérően kezelik, noha helyzetük a felperesek szerint hasonló; harmadsorban a volt egyéni szakértők vonatkozásában a jövedelemkiesésnek a volt helyi alkalmazottak részére előírthoz hasonló ellentételezését nem írták elő.

A felperes végül a szerzett jogok tiszteletben tartása elvének egyrészt az azonos tisztséghez tartozó illetmény következetes csökkentése, másrészt pedig az egyéni szakértői jogállásban eltöltött szolgálati idejüknek a besorolási és fizetési fokozatba történő besorolásuk és a határozott idejű szerződéses alkalmazotti szerződésük határozatlan idejű szerződéssé történő átváltoztatása során való figyelembe nem vétele révén megvalósuló megsértésére hivatkoznak.

____________