Language of document :

Žaloba podaná 4. septembra 2006 - Arpaillange a i./Komisia

(Vec F-104/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Joséphine Arpaillange a i. (Santiago de Chile, Čile) a iní (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvoriť pracovné zmluvy, ktoré stanovujú podmienky prijatia žalobcov do pracovného pomeru, tak ako vyplývajú z ich zmlúv ako miestnych zamestnancov, keďže počet rokov odbornej praxe uznanej orgánom oprávneným uzatvoriť pracovné zmluvy je nižší než počet rokov odbornej praxi, ktorú žalobcovia skutočne získali,

oznámiť orgánu oprávnenému uzatvoriť pracovné zmluvy účinky zrušenia napadnutých rozhodnutí, a to najmä preradenie žalobcov do platovej triedy a platového stupňa, ktorý zohľadňuje ich skutočnú odbornú prax a odpracované roky v postavení individuálnych expertov,

prípadne nahradiť zmluvy žalobcov zmluvami na dobu neurčitú,

zaviazať žalovanú nahradiť žalobcom rozdiel medzi platom zodpovedajúcim platovej triede a stupni, do ktorých boli zaradení, a platu zodpovedajúcemu platovej triede a stupni, do ktorých mali byť zaradení, vrátane úrokov z omeškania,

subsidiárne zaviazať žalovanú jednak na náhradu škody spôsobenej žalobcom tým, že preradením z pozície individuálnych expertov do pozície miestnych zamestnancov stratili časť príjmov, zaplatením mesačnej kompenzácie, a jednak zaplatiť žalobcom rozdiel medzi platom, ktorý poberajú od začiatku výkonu svojho zamestnania v postavení miestnych zamestnancov, a platom zvýšeným o vyššie uvedenú kompenzáciu, vrátane úrokov z omeškania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia po niekoľkých rokov pôsobenia v delegáciách Komisie mimo Spoločenstva v postavení individuálnych expertov boli v dôsledku zrušenia tejto pozície prijatí do pracovného pomeru ako miestni zamestnanci.

Pri zaradení žalobcov do platovej triedy a platového stupňa im Komisia uznala odbornú prax nižšiu ako bola prax, ktorú podľa nich skutočne získali, a v každom prípade nižšiu ako by im bola uznaná v čase ich prijatia do pracovného pomeru ako individuálnych expertov.

Na podporu svojich žalôb sa žalobcovia odvolávajú na porušenie Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ) z dôvodu, že článok 2 všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa postupov ohľadom prímania miestnych zamestnancov do pracovného pomeru a ich zamestnávania zo 7. apríla 2004 ukladá podmienku pre prijatie miestnych zamestnancov do pracovného pomeru - rok primeranej odbornej praxe - ktorá nie je stanovená v článku 82 PZOZ.

Žalobcovia sa okrem toho domnievajú, že Komisia pri posudzovaní ich odbornej praxe porušila zásadu právnej istoty a legitímnej dôvery, povinnosť náležitej starostlivosti a navyše sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia.

Ďalej žalobcovia poukazujú na porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie z dôvodu, že: po prvé, všeobecné vykonávacie ustanovenia stanovujú, že zamestnanec, ktorý má približne 20 rokov odbornej praxe je zaradený do rovnakej platovej triedy ako zamestnanec, ktorý má iba sedemročnú prax, po druhé, s miestnymi zamestnancami podliehajúcimi článku 3(a) PZOZ, akými sú žalobcovia, a zamestnancami podliehajúcimi článku 3(b) PZOZ sa zaobchádza rozdielne, pokiaľ ide o zaradenie do platovej triedy pri prijatí do pracovného pomeru, zhodnotenie ich odbornej praxe a služobného postupu, napriek tomu, že ich postavenie je porovnateľné, po tretie, pre individuálnych expertov nebola stanovená náhrada za stratu príjmov, ako je tomu v prípade bývalých pomocných zamestnancov.

Napokon sa žalobcovia odvolávajú na porušenie zásady rešpektovania nadobudnutých práv jednak z dôvodu výrazného zníženia ich platov za rovnakú činnosť, a jednak z dôvodu nezohľadnenia rokov ich pôsobenia v pozícii individuálnych expertov na účely ich zaradenia do platového stupňa a na účely nahradenia zmlúv miestnych zamestnancov na dobu určitú zmluvami na dobu neurčitú.

____________