Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

PERSONALERETTENS DOM

(Tredje Afdeling)

10. oktober 2007

Sag F-107/06

Michael Berrisford

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2005 – tildeling af prioritetspoint – de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Michael Berrisford har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre ham på listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse A*13 i forfremmelsesåret 2005, offentliggjort den 23. november 2005 i Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005, samt om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham en erstatning på 25 000 EUR.

Udfald: Afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse A*13 i forfremmelsesåret 2005 annulleres. I øvrigt frifindes Kommissionen. Kommissionen betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – forfremmelse – sammenligning af fortjenester


Når ansættelsesmyndigheden foretager en sammenligning af fortjenester hos ansøgerne til en forfremmelse i medfør af vedtægtens artikel 45, er den forpligtet til omhyggeligt og upartisk at undersøge alle relevante forhold vedrørende hver ansøger.

Det forhold, at en tjenestemand er blevet foreslået til forfremmelse i tidligere forfremmelsesår, dog uden at være blevet forfremmet, er et element, som skal tages i betragtning. Dette forhold er nemlig et relevant element i den pågældendes fortjeneste, såfremt vedkommende fortsat fortjener en forfremmelse.

At det er obligatorisk at tage hensyn hertil, bekræftes af de af Kommissionen udstedte almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45, som fastsætter, at der foretages forfremmelser efter en sammenligning af de enkeltes fortjenester vurderet i et vist tidsrum.

Desuden vil en manglende hensyntagen til sådanne tidligere indstillinger til forfremmelse kunne medføre, at forskellige situationer behandles ens.

Hvis det viser sig, at de kriterier for tildeling af prioritetspoints, der anvendes af forfremmelsesudvalget, er til hinder for, at navnlig dette fortjenstgivende aspekt tages i betragtning, tilkommer det ansættelsesmyndigheden, som har pligt til at overholde trinhøjere retsregler, at se bort fra disse kriterier.

(jf. præmis 67, 68, 71-76 og 103)

Henvisning til:

Domstolen, 21. november 1991, sag T-269/90, Technische Universität München, Sml. I, s. 5469, præmis 14.

Retten, 11. december 1991, sag T-169/89, Frederiksen mod Parlamentet, Sml. II, s. 1403, præmis 69; 4. maj 2005, sag T-30/04, Sena mod AESA, Sml. Pers. I-A, s. 113, og II, s. 519, præmis 80; 15. september 2005, sag T-123/03, Casini mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 253, og II, s. 1169, præmis 69; 6. juni 2007, sag T-432/04. Parlante mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 0000, og II-A-2, s. 0000, præmis 97.