Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 12 mars 2009 - Arpaillange m.fl. mot kommissionen

(Mål F-104/06)(1)

(Personalmål - Kontraktsanställda - Rekrytering - Placering i lönegrad - F.d. individuella experter - Diplom - Yrkeserfarenhet - Invändning om rättsstridighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joséphine Arpaillange m.fl. (Santiago, Chile) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Curall och G. Berscheid)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: I. Sulce och B. Driessen)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av de beslut som myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsavtal har fattat i vilka sökandenas anställningsvillkor har fastställts, såsom dessa framgår av deras respektive anställningsavtal, i den del som den yrkeserfarenhet som myndigheten som har befogenhet att sluta anställningsavtal har tillgodoräknat dem är mindre än den som de verkligen har, dels om skadestånd

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 261, 28/10/2006, s. 35.