Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

22. ledna 2008

Věc F-106/06

Anže Erbežnik

v.

Evropský parlament

„Smírné narovnání z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Erbežnik, jenž se dovolává právem uznaného nemanželského partnerského vztahu se slečnou Horvat, v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se přiznává příspěvek na zařízení ve výši stanovené pro úředníky, kteří nemají právo na příspěvek na domácnost, přičemž tato žaloba se zejména týká první třetiny prvně uvedeného příspěvku, která mu podle čl. 5 odst. 1 přílohy VII statutu a podle článku 24 pracovního řádu ostatních zaměstnanců a na základě žádosti o zaplacení podané žalobcem v květnu 2005 byla vyplacena v souladu s rozhodnutím Parlamentu přijatým za tímto účelem dne 2. června 2005; podpůrně žalobce žádá Soud, aby Parlamentu uložil povinnost, aby zohlednil změnu jeho rodinného stavu ve vztahu k částem příspěvku vyplaceným po jeho sňatku, k němuž došlo v srpnu 2005.

Rozhodnutí: Věc F-106/06, Erbežnik v. Parlament, je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Parlament zaplatí žalobci částku 6 000 eur za výdaje a náklady řízení jím vynaložené. Parlament ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 69 a74)