Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 22 stycznia 2008 r.

Sprawa F‑106/06

Anže Erbežnik

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której A. Erbežnik, podnosząc istnienie prawnie usankcjonowanego konkubinatu z p. Horvat, wnosi w istocie o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu w sprawie przyznania mu dodatku na zagospodarowanie w wysokości przewidzianej dla urzędników, którym nie przysługuje dodatek na gospodarstwo domowe, przy czym skarga ta odnosi się w szczególności do pierwszej jednej trzeciej ww. dodatku, którą na podstawie art. 5 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego oraz art. 24 warunków zatrudnienia innych pracowników, w następstwie wniosku o wypłatę złożonego przez skarżącego w maju 2005 r. wypłacono mu zgodnie z decyzją Parlamentu wydaną w tej sprawie w dniu 2 czerwca 2005 r.; ewentualnie skarżący wnosi do Sądu o nakazanie Parlamentowi uwzględnienia zmiany jego sytuacji rodzinnej w odniesieniu do części dodatku wypłaconych po zawarciu przez niego związku małżeńskiego w sierpniu 2005 r.

Orzeczenie: Sprawa F‑106/06 Erbežnik przeciwko Parlamentowi zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Parlament wypłaci skarżącemu kwotę 6 000 EUR z tytułu poniesionych kosztów. Parlament ponosi własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)