Language of document : ECLI:EU:F:2010:112

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

29 päivänä syyskuuta 2010

Asia F-41/08

Stephanie Honnefelder

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Suullisen kokeen kulku – Valintalautakunnan pysyvyys

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jolla Stephanie Honnefelder vaatii pääasiallisesti kumoamaan 10.5.2007 tehdyn komission päätöksen, jolla hänet jätettiin merkitsemättä avoimen kilpailun EPSO/AD/26/05 varallaololuetteloon, ja hänen valituksensa hylkäämisestä 14.12.2007 tehdyn päätöksen.

Ratkaisu: Kumotaan komission 10.5.2007 tehty päätös, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä kilpailun EPSO/AD/26/05 varallaololuetteloon. Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kilpailu – Valintalautakunta – Kokoonpano

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III oleva 3 artikla)

Sen ratkaisemiseksi, täyttikö kilpailun suullisissa kokeissa noudatettu menettely kaksi perusvaatimusta, jotka koskevat objektiivisuutta ja tasapuolisuutta hakijoiden arvioinnissa, on tarkasteltava yleisesti suullisten kokeiden järjestämistä käsiteltävän asian erityisissä olosuhteissa ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tekijät. Näitä tekijöitä ovat erityisesti kokeisiin hyväksyttyjen hakijoiden lukumäärä, valintalautakunnan kokoonpanon vaihtelu niin, että erityistä huomiota kiinnitetään valintalautakunnan puheenjohtajan ja tarvittaessa hänen sijaisensa läsnäoloon, ja arviointiperusteiden yhtenäisen soveltamisen takaamiseksi toteutetut koordinointitoimenpiteet.

Sellaisen avoimen kilpailun, jossa on monia osanottajia, valintalautakunnan puheenjohtajan poissaoloilla erikseen tarkasteltuina ei voida perustella valintalautakunnan päätöksen kumoamista silloin, kun poissaolojen määrä on ollut vähäinen ja kun näiden poissaolojen aikana kilpailun valintalautakuntaa on johtanut varapuheenjohtaja, joka oli ollut läsnä suurimmassa osassa kokeita yhdessä puheenjohtajan kanssa varmistaen siten valintalautakunnan puheenjohtajuuden jatkuvuuden. Näitä puheenjohtajan poissaoloja on punnittava muihin merkityksellisiin tekijöihin nähden sen ratkaisemiseksi, oliko valintalautakunnan kokoonpanon riittävä pysyvyys varmistettu.

Riippumatta valintalautakunnan puheenjohtajan läsnäolosta kokeissa edellytetään, että läsnä on riittävä määrä kuulustelijoita arvioinnin yhtenäisyyden sekä hakijoiden vertailevan arvioinnin takaamiseksi. Jotta valintalautakunnassa olisi ydinjoukko, joka kykenee varmistamaan riittävän pysyvyyden, ei ole kuitenkaan tarpeen, että tämän ydinjoukon jäsenet ovat läsnä kaikissa kokeissa, kun otetaan huomioon sellaisen kilpailun järjestämiseen liittyvät vaikeudet, jossa on monia osanottajia. Tältä osin kilpailun valintalautakunnan varajäsen voi tulla varsinaisen jäsenen sijaan viimeksi mainitun ollessa poissa. Tällainen poissaolo on kuitenkin perusteltava silloin, kun varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti on erityisen matala.

Kun kokeissa läsnä olleiden kuulustelijoiden ydinjoukko rajoittui valintalautakunnan puheenjohtajaan ja hänen sijaiseensa niin, että valintalautakunnan muut jäsenet eivät olleet olleet läsnä riittävän useissa kokeissa eikä mikään kokoonpano ollut kokoontunut samanlaisena monissa suullisissa kokeissa, kilpailun valintalautakunnan kokoonpano ei ollut pysyvyydeltään sellainen, että se varmistaisi arviointien objektiivisuutta ja yhdenvertaista kohtelua koskevien periaatteiden kunnioittamisen, mitä on pidettävä näiden periaatteiden merkitys huomioon ottaen olennaisten muotomääräysten rikkomisena. Tällaisessa tilanteessa, jossa valintalautakunnan pysyvyys on vähäinen, sellaisina seikkoina, jotka takaavat arvioinnin yhtenäisyyden, ei voida pitää sitä, että yhtäältä varapuheenjohtaja on läsnä yhdessä puheenjohtajan kanssa kokeiden alkuosassa arviointiperusteiden soveltamistavan yhtäläistämiseksi ja että toisaalta valintalautakunta sopii ennalta arviointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

(ks. 39, 47, 48, 51, 58 ja 59 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑100/04, Giannini v. komissio, 12.3.2008 (Kok. H., s. I‑A‑2‑9 ja II‑A‑2‑37, 205, 209–212 ja 215 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑22/05, Neophytou v. komissio, 13.12.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑159 ja II‑A‑1‑617, 44 ja 56 kohta)