Language of document : ECLI:EU:F:2010:112

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 29 september 2010

Mål F-41/08

Stephanie Honnefelder

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål − Allmänt uttagningsprov − Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande − Det muntliga delprovets förlopp − Stabilitet i uttagningskommitténs sammansättning”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, i vilken Stephanie Honnefelder i första hand yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 10 maj 2007 om att inte uppta henne i förteckningen över godkända sökande från det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/26/05 och beslutet att avslå hennes klagomål av den 14 december 2007.

Avgörande: Kommissionens beslut av den 10 maj 2007 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande från uttagningsprov EPSO/AD/26/05 ogiltigförklaras. Kommission ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Sammansättning

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 3)

För att det ska kunna avgöras huruvida förfarandet vid ett muntligt delprov i ett uttagningsprov uppfyller de två grundläggande kraven på objektivitet och likabehandling i bedömningen av de sökande ska det göras en övergripande bedömning av hur det muntliga delprovet har genomförts i det aktuella fallet med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. Bland dessa omständigheter ingår bland annat antalet sökande som tillåts delta i provet, förändringar i uttagningskommitténs sammansättning, särskilt ordförandens och dennes eventuelle suppleants närvaro, samt samordningsåtgärder som har vidtagits för att garantera att kriterierna för att bestämma provresultaten tillämpas på ett sammanhängande sätt.

Den omständigheten att ordföranden i uttagningskommittén för ett allmänt uttagningsprov med många deltagare ibland har varit frånvarande utgör inte i sig ett skäl för att ogiltigförklara ett beslut som har fattats av denna uttagningskommitté, särskilt inte om uttagningskommitténs arbete har letts av ordförandens suppleant, vilken har deltagit i arbetet tillsammans med ordföranden i de flesta av delproven, varigenom ordförandeskapet har kunnat fungera kontinuerligt. Ordförandens frånvaro ska ställas mot andra relevanta omständigheter för att avgöra om uttagningskommitténs sammansättning har varit tillräckligt stabil.

Oavsett hur ofta ordföranden har deltagit i uttagningskommitténs arbete med delproven krävs det att ett stort antal av examinatorerna har närvarit för att provresultaten ska kunna bestämmas på ett sammanhängande sätt och sökandenas provresultat ska kunna jämföras med varandras. Med hänsyn till de svårigheter som är förknippade med att anordna uttagningsprov med många deltagare krävs det, för att uttagningskommittén ska anses ha en kärna av examinatorer som gör att dess sammansättning är stabil, inte att samtliga av dessa har deltagit i arbetet med samtliga delprov. En suppleant kan exempelvis ersätta en ordinarie ledamot när denne är frånvarande. Om få ordinarie ledamöter har närvarat måste denna frånvaro dock kunna rättfärdigas.

Om kärnan av examinatorer som har deltagit i arbetet med delproven endast består av ordföranden och dennes suppleant, och övriga ledamöter i uttagningskommittén inte har deltagit tillräckligt i arbetet, varvid uttagningskommittén endast har haft samma sammansättning i ett fåtal muntliga uttagningsprov, har uttagningskommittén inte haft en sådan stabil sammansättning att kraven på objektivitet och likabehandling i hur provresultaten fastställs är uppfyllda. Detta innebär ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, eftersom dessa principer är av så stor vikt. I en sådan situation där uttagningskommitténs sammansättning inte har varit särskilt stabil kan omständigheterna att ordförandens suppleant tillsammans med ordföranden har deltagit i delprovens inledning för att diskutera bedömningskriterierna och uttagningskommittén dessförinnan har kommit överens om bedömningskriterierna inte anses garantera att bedömningen har varit sammanhängande.

(se punkterna 39, 47, 48, 51, 58 och 59)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 12 mars 2008, Giannini mot kommissionen, T‑100/04, REGP 2008, s. I‑A‑2‑9 och II‑A‑2‑37, punkterna 205, 209−212 och 215

Personaldomstolen: 13 december 2006, Neophytou mot kommissionen, F‑22/05, REGP 2006, s. I‑A‑1‑159 och II‑A‑1‑617, punkterna 44 och 56