Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2008 r. - Stephanie Honnefelder przeciwko Komisji

(Sprawa F-41/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stephanie Honnefelder (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: C. Bode, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 10 maja 2007 r. i decyzji wydanej w przedmiocie zażalenia z dnia 14 grudnia 2007 r. oraz zobowiązanie do wpisania skarżącej na listę rezerwową przy braku naruszenia zasady równości traktowania i przestrzeganiu prawidłowości postępowania;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania;

ewentualnie wydanie wyroku zaocznego.

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpisaniu skarżącej na listę rezerwową konkursu EPSO AD/26/05 z uwagi na niewystarczającą liczbę uzyskanych punktów.

____________