Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2008 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Ustalenie, że Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Angoli w dniu 18 marca 2002 r. przesłało datowane tego samego dnia i skierowane do skarżącego pismo za pośrednictwem faksu na połączenie telefoniczne, nad którym skarżący nie miał żadnej kontroli, ani które nie znajdowało się w jego posiadaniu, ustalenie bezprawności takiego zachowania i zasądzenie od pozwanego odszkodowania w wysokości 100 000 EUR.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji, niezależne od jej formy, oddalającej wniosek wniesiony w dniu 8 marca 2007 r.;

w razie konieczności, stwierdzenie nieważności decyzji, niezależne od jej formy, o oddaleniu zażalenia z dnia 10 września 2007 r.;

w razie konieczności, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 9 stycznia 2008 r.;

ustalenie, że w dniu 18 marca 2002 r. Przedstawicielstwo Komisji Wspólnot Europejskich w Angoli przesłało datowane tego samego dnia pismo za pośrednictwem faksu na połączenie telefoniczne pod numerem +39.0833.54xxxx skierowane do skarżącego i ustalenie bezprawności takiego działania;

zasądzenie od pozwanego na rzecz skarżącego odszkodowania z tytułu szkody obecnej i przyszłej powstałej w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę, w wysokości 100 000 EUR, ewentualnie kwoty większej lub mniejszej według uznania Sądu, wraz z kapitalizowanymi odsetkami w wysokości 10% rocznie liczonymi od dnia złożenia wniosku w dniu 8 marca 2007 r. do dnia zapłaty;

obciążenie pozwanego wszystkimi kosztami, honorariami i opłatami, związanymi z postępowaniem, poniesionymi przez skarżącego, włączając w to koszty powstałe w związku ze sporządzeniem przez stronę ewentualnej opinii zmierzającej do wykazania spełnienia przesłanek do zasądzenia na rzecz skarżącego kwoty wskazanej wyżej, a także ogólnie z jakimkolwiek aktem, zmierzającym do wydania orzeczenia w niniejszej sprawie.

____________