Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 3 lutego 2009°r. - Carvalhal Garcia przeciwko Radzie

(Sprawa F-40/08)1

(Służba publiczna - Byli urzędnicy - Wynagrodzenia - Dodatek edukacyjny - Odmowa przyznania - Skarga wniesiona po terminie - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Carvalhal Garcia (Sines, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat Antas da Cunha)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i J. Monteiro, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady o cofnięciu uprawnienia do dodatku edukacyjnego na córkę skarżącej

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna

Carvalhal Garcia ponosi całość kosztów postępowania

____________

1 - Dz.U. C 183 z 19.07.08, s. 33