Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 juli 2009 Lebedef / Commissie

(Zaak F-39/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Vakantieverlof - Werkzaamheden op het gebied van de vertegenwoordiging van het personeel - Detachering voor de helft van de tijd met het oog op vertegenwoordiging van de vakbond - Werkzaamheden op het gebied van de statutaire vertegenwoordiging - Onregelmatige afwezigheid - Aftrek van vakantieverlof - Artikel 60 van het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van een aantal besluiten betreffende de aftrek van 32 dagen van verzoekers vakantieverlof over het jaar 2007

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Lebedef zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 158 van 21. 6. 2008, blz. 27.