Language of document : ECLI:EU:F:2009:16

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

18 päivänä helmikuuta 2009

Asia F-42/08

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vahingonkorvauskanne – Vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä koskevan kohtuullisen määräajan noudattamatta jättäminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä velvoittamaan komission korvaamaan hänelle vahingon, joka on aiheutunut siitä, että tämä lähetti hänelle muistion faksinumeroon, jota sen ei olisi pitänyt käyttää.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Määräajat – Toimielimelle osoitettu vahingonkorvausvaatimus – Kohtuullisen ajan noudattaminen

(Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 46 artikla; henkilöstösääntöjen 90 artikla)

Virkamiesten tai toimihenkilöiden on esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun he saavat tiedon tilanteesta, josta he valittavat, toimielimelle vaatimus siitä, että yhteisö korvaa aiheuttamansa vahingon. Kuluneen ajan kohtuullisuutta on arvioitava kuhunkin asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella ja erityisesti sillä perusteella, mikä merkitys riidalla on asianomaiselle, sekä asian monitahoisuuden ja asianosaisten käytöksen perusteella.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon vertailukohtana myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 46 artiklassa tarkoitettu vahingonkorvauskanteen viiden vuoden vanhentumisaika. Viiden vuoden vanhentumisaika ei voi kuitenkaan olla jäykkä ja ehdoton raja, jonka alittuessa mikä tahansa vaatimus pitäisi tutkia riippumatta siitä, miten kauan kantajalta on kestänyt saattaa vaatimuksensa hallinnon käsiteltäväksi, ja siitä, mitkä ovat asiaan liittyvät olosuhteet.

(ks. 19–22 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑144/02, Eagle ym. v. komissio, 5.10.2004 (Kok., s. II‑3381, 65 ja 66 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑125/05, Tsarnavas v. komissio, 1.2.2007 (76 ja 77 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa)