Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

     FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

     den 6 mars 2002

i mål T-168/99: Territorio Histórico de (lava ( Diputación Foral de (lava mot Europeiska gemenskapernas kommission(1)

(Statligt stöd ( Beslut att inleda förfarandet enligt artikel 88.2 EG ( Åläggande att avbryta utbetalningen av ett påstått stöd)

(Rättegångsspråk: spanska)

I mål T-168/99, Territorio Histórico de Álava ( Diputación Foral de Álava, företrädd av advokaten A. Creus Carreras, mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: F. Santaolalla, G. Rozet och G. Valero Jordana), angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 31 mars 1999 att dels inleda förfarandet enligt artikel 88.2 EG avseende de stöd som de spanska myndigheterna har beviljat till Ramondín SA och Ramondín Cápsulas SA, dels ålägga de spanska myndigheterna att avbryta utbetalningen av dessa stöd (EGT C 194, s. 18), har förstainstansrätten (tredje avdelningen i utökad sammansättning), sammansatt av ordföranden J. Azizi samt domarna K. Lenaerts, V. Tiili, R.M. Moura Ramos och M. Jaeger, justitiesekreterare: byrådirektören J. Plingers, den 6 mars 2002 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)Det saknas anledning döma i saken.

2)Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EGT C 281, 2.10.1999.