Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2011 r. – ZZ i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-130/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych, nabytych przed wstąpieniem do służby w Komisji, na podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której dokonano ich ponownego obliczenia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji anulujących i zastępujących propozycje przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących w ramach wniosku złożonego przez nich na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, oraz zawierających nowe propozycje dokonania obliczenia na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych, przyjętych w dniu 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.