Language of document :

Beroep ingesteld op 5 december 2011 – ZZ / Commissie

(Zaak F-132/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers verzoek om hem, ten eerste, schriftelijk op de hoogte te stellen van het totale aantal verlofdagen die hij vóór 2005 en gedurende de jaren 2005 tot 2010 op de datum van zijn verzoek had verworven en van het aantal verlofdagen waarop hij eind 2010 nog recht zou hebben, ten tweede, toe te staan al die verlofdagen op te nemen en, ten derde, eventuele redenen mee te delen op grond waarvan zijn verzoek zou kunnen worden geweigerd

Conclusies van de verzoekende partij

het van de Commissie afkomstige of in elk geval aan haar toe te rekenen besluit tot afwijzing van de vorderingen opgenomen in het tot het aanstelling bevoegd gezag verzonden verzoek van 25 september 2010 nietig verklaren;

voor zover nodig, het op 28 februari 2010 ingeschreven schrijven met referentie Ares(2011)217354, dat verzoeker niet vóór 6 april 2011 heeft ontvangen, juridisch non-existent dan wel nietig verklaren;

het in welke vorm dan ook genomen besluit van de Commissie tot afwijzing van de in verzoekers klacht van 25 april 2010 opgenomen vorderingen nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.