Language of document :

Žaloba podaná 2. decembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-131/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služobného pomeru na Komisii na základe prepočítaného návrhu, ktorý predložil Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 15. júna 2011, ktorým sa zrušuje a nahrádza návrh na prevod práv na dôchodok žalobcu na základe jeho žiadosti podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, v ktorej bol uvedený nový návrh vypočítaný podľa VVU prijatých 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.