Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 декември 2013 г. — BV/Комисия

(Дело F-133/11)1

(Публична служба — Назначаване — Кандидати, вписани в резервна листа от конкурс, обявление за който е публикувано преди влизането в сила на новия правилник — Класиране в степен — Принцип на равно третиране — Дискриминация поради възраст — Свободно движение на хора)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: BV (Берлин, Германия) (представител: P. Goergen, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Встъпила страна: Съвет на Европейския съюз (представители: J. Herrmann и A. F. Jensen)

Предмет

Отмяна на решението, с което, като прилага по-неблагоприятни за жалбоподателя разпоредби, вписан в резервната листа от конкурс EPSO/A/17/04, обявление за който е публикувано преди влизане в сила на новия правилник, Комисията класира жалбоподателя в степен 6, стъпка 2. ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда BV да заплати направените от него и понесените от Европейската комисия съдебни разноски.Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.