Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. december 2013 – BV mod Kommissionen

(Sag F-133/11) 1

(Personalesag – udnævnelse – kandidater, der var opført på reservelisten for udvælgelsesprøve, hvor meddelelsen om denne udvælgelsesprøve blev offentliggjort, inden den nye tjenestemandsvedtægt trådte i kraft – indplacering i lønklasse – ligebehandlingsprincippet – forskelsbehandling på grund af alder – fri bevægelighed for personer)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: BV (Berlin, Tyskland) (ved advokat P. Goergen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Intervenient: Rådet for Den Europæiske Union (ved J. Herrmann og A.F. Jensen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om indplacering af sagsøgeren, der var opført på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/A/17/04, idet meddelelsen om denne udvælgelsesprøve blev offentliggjort, før den nye tjenestemandsvedtægt trådte i kraft, i lønklasse AD 6, løntrin 2, under anvendelse af mindre gunstige bestemmelser.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

BV bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 133 af 5.5.2013, s. 29.