Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. – BV przeciwko Komisji

(Sprawa F-133/11)1

(Służba publiczna – Awans – Kandydaci wpisani na listy rezerwy kadrowej konkursu, o którym ogłoszenie opublikowano przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego – Zaszeregowanie do grupy – Zasada równego traktowania – Dyskryminacja ze względu na wiek – Swobodny przepływ osób)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: BV (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: P. Goergen, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Interwenient: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. Herrmann i A. F. Jensen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zaszeregowaniu skarżącej, wpisanej na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/A/17/04, o którym ogłoszenie opublikowano przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego, do grupy AD 6, stopień 2, na podstawie mniej korzystnych przepisów.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.BV pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty postepowania.