Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(täiskogu)

11. detsember 2013

Kohtuasi F‑130/11

Marco Verile ja Anduela Gjergji

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine − Määrus, millega kohandatakse liidu pensioniskeemi tehtavate sissemaksete määra − Kindlustusväärtuste kohandamine – Vajadus vastu võtta üldised rakendussätted – Uute üldiste rakendussätete ajaline kehtivus – Staažilisa ettepaneku tühistamine – Õiguspärasus – Tingimused

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega M. Verile ja A. Gjergji paluvad eelkõige tühistada vastavalt 20. ja 19. mai 2011. aasta otsused, millega Euroopa Komisjon tühistas esimese ettepaneku, millega määrati nende taotlusel kindlaks staažilisa aastate arv liidu pensioniskeemis, ja tehti neile kummalegi teatavaks uus staažilisa, mis tuleneb nende enne komisjoni teenistusse asumist siseriiklikes pensioniskeemides omandatud õiguste ülekandmisest.

Otsus:      Tühistada Euroopa Komisjoni 20. mai 2011. aasta ja 19. mai 2011. aasta otsused, mis on adresseeritud vastavalt M. Verilele ja A. Gjergjile. Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja M. Verile ja A. Gjergji kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste liidu skeemi ülekandmise ettepanek – Hõlmamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; VIII lisa artikli 11 lõige 2)

2.      Ametnikud – Pension – Enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Ülekandmine liidu süsteemi – Üksikasjalikud eeskirjad – Siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste kogumaksumuse kindlakstegemine – Liikmesriikide ametivõimude pädevus – Liidu pensioniskeemis arvessevõetava staažilisa aastate arvu arvutamine – Institutsioonide pädevus

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikli 11 lõige 2)

3.      Institutsioonide aktid – Ajaline kohaldamine – Staažilisa aastate arvu arvutamise ümberarvestuskoefitsiendid – Uute ümberarvestuskoefitsientide kohaldamine staažilisa ettepanekuga nõustumise kuupäeval

1.      Staažilisa ettepanek on oma pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitanud ametniku huve kahjustav akt. Selline ettepanek on ühepoolne akt, mis on lahutatav oma menetluslikust raamistikust ja antakse kaalutlusõiguseta pädevusega, mis on institutsioonile antud ex lege, sest tuleneb otseselt individuaalsest õigusest, mille personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 ametnikele ja muudele teenistujatele sõnaselgelt annab, kui nad asuvad liidu teenistusse.

(vt punktid 40, 41 ja 55)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 11. detsember 2012, kohtuasi F‑122/10: Cocchi ja Falcione vs. komisjon (punktid 37–39), mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑103/13 P.

2.      Personalieeskirjade VIII lisa artiklis 11 on selgelt eristatud esiteks lõikes 1 osundatud ülekandmist liidust välja ja teiseks lõikes 2 osundatud ülekandmist liitu.

Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõikes 1 nimetatud kindlustusmatemaatiline ekvivalent ja sama artikli lõikes 2 nimetatud tegeliku ülekandekuupäeva kohane pensioniõiguste kogumaksumus on kaks õiguslikult erinevat mõistet, millest kummagi suhtes kohaldatakse eraldi korda.

Kindlustusmatemaatiline ekvivalent on personalieeskirjadest tulenevas õiguses iseseisev mõiste, mis on liidu pensioniskeemi süsteemile omane. Seda on määratletud personalieeskirjade VIII lisa artiklis 8.

Tegeliku ülekandekuupäeva kohast pensioniõiguste kogumaksumust ei ole määratletud personalieeskirjades, milles ei ole näidatud ka selle arvutamise meetodit ning seda seetõttu, et selle arvutamine ja arvutamise kontroll kuuluvad eranditult asjaomaste või rahvusvaheliste ametiasutuste pädevusse.

Mis puudutab tegeliku ülekandekuupäeva kohase pensioniõiguste kogumaksumuse arvutamist siseriiklike või rahvusvaheliste ametiasutuste poolt ülekandmiseks liitu, siis määratakse see kindlaks kohaldatava siseriikliku õiguse põhjal ja selles õiguses ette nähtud korra kohaselt või kui tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, siis tema enda reeglite kohaselt, mitte personalieeskirjade VIII lisa artikli 8 põhjal ja selles õigusnormis kehtestatud intressimääraga.

Mis puudutab liidu pensioniskeemis arvessevõetava staažilisa aastate arvu arvutamist, mida tehakse tegeliku ülekandekuupäeva kohase pensioniõiguste kogumaksumuse arvutamisest eraldi, siis tuleb tõdeda, et ei personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõikes 2, mis käsitleb ülekandmist liitu, ega üheski teises personalieeskirjade sättes ei ole sõnaselgelt ette nähtud kohustust kohaldada liidu pensioniskeemis arvessevõetava staažilisa aastate arvu arvutamise suhtes selle lisa artiklis 8 osundatud intressimäära.

Institutsioon peab personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 kohaldamisel ja konkreetselt liitu ülekandmise ümberarvestuskoefitsientide ajakohastamisel, võttes arvesse määruse nr 1324/2008, millega kohandatakse alates 1. juulist 2008 Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate pensioniskeemi sissemaksete määra, jõustumise tulemusena personalieeskirjade VIII lisa artiklis 8 ette nähtud uut, 3,1‑protsendilist intressimäära, vastavalt selle artikli 11 lõikele 2 − milles on selle elluviimise osas viidatud üldistele rakendussätetele – ja ka õiguskindluse põhimõttele olemasolevaid üldisi rakendussätteid muutma ja koostama uue kindlustusväärtuste tabeli.

(vt punktid 77, 79–81, 88 ja 90)

Viited:

Euroopa Kohus: 5.detsember 2013, kohtuasi C‑166/12: Časta (punkt 24).

Esimese Astme Kohus: 18. detsember 2008, liidetud kohtuasjad T‑90/07 P ja T‑99/07 P: Belgia ja komisjon vs. Genette (punktid 56 ja 57 ning seal viidatud kohtupraktika).

3.      Üldtunnustatud põhimõtte kohaselt kohaldatakse tekkivate olukordade suhtes ning varasema õigusnormi kehtivusajal tekkinud, kuid väljakujunemata olukordade tulevastele tagajärgede suhtes kohe uut õigusnormi, kui ei ole ette nähtud teisiti.

Mis puudutab pensioniõiguste ülekandmist, siis selleks, et liitu ülekandmise taotluse esitanud ametniku või muu teenistuja olukorda võiks pidada täielikult välja kujunenuks personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 üldistele rakendussätetele, mille komisjon võttis vastu 2004. aastal, lisatud kindlustusväärtuste kehtivuse ajal, peab olema tõendatud, et hiljemalt eelmisel päeval enne komisjoni poolt vastu võetud 2011. aasta üldistes rakendussätetes ette nähtud uute ümberarvestuskoefitsientide jõustumise kuupäeva, s.o 31. märtsil 2011 nõustus asjaomane isik staažilisa ettepanekuga, mis oli talle tehtud 2004. aasta üldiste rakendussätete alusel.

2011. aasta üldiste rakendussätete lisas 1 ette nähtud ümberarvestuskoefitsientide kohaldamisega enne nende üldiste rakendussätete jõustumist 1. aprillil 2011 ametnike ja muude teenistujate suhtes, kes olid nõustunud staažilisa ettepanekuga enne 1. aprilli 2011, rikuti kahtlemata nende ametnike ja muude teenistujate õiguspärast ootust.

(vt punktid 94, 99, 101 ja 107)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. juuni 2012, kohtuasi F‑31/10: Guittet vs. komisjon (punktid 47 ja 66 ning seal viidatud kohtupraktika).