Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Ședință plenară)

11 decembrie 2013

Cauza F‑130/11

Marco Verile și Anduela Gjergji

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transferul drepturilor de pensie dobândite într‑un sistem național de pensii – Regulament de adaptare a ratei de contribuție la regimul de pensii al Uniunii – Adaptarea valorilor actuariale – Necesitatea adoptării unor dispoziții generale de aplicare – Aplicarea în timp a noilor dispoziții generale de aplicare – Retragerea unei propuneri privind sporul de ani de plată a contribuțiilor – Legalitate – Condiții”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Verile și doamna Gjergji solicită, în special, anularea deciziilor din 20 și, respectiv, din 19 mai 2011, prin care Comisia Europeană a retras prima propunere prin care se stabilea, la cererea acestora, numărul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii bonificați în sistemul de pensii al Uniunii și a notificat fiecăruia un nou număr de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii bonificați care rezultă din transferul drepturilor de pensie și pe care îi dobândiseră în cadrul sistemelor naționale de pensii anterior angajării în muncă în cadrul Comisiei

Decizia:      Anulează deciziile Comisiei Europene din 20 mai 2011 și din 19 mai 2011 adresate domnului Verile și, respectiv, doamnei Gjergji. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile efectuate de domnul Verile și de doamna Gjergji.

Sumarul hotărârii

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere privind transferul în sistemul Uniunii al drepturilor de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Uniunii – Includere

[Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

2.      Funcționari – Pensii – Drepturi de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Uniunii – Transfer în sistemul Uniunii – Modalități – Determinarea capitalului care reprezintă drepturi de pensie dobândite în sistemul național – Competența autorităților naționale – Calculul anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii bonificați care trebuie luați în considerare în sistemul de pensii al Uniunii – Competența instituțiilor

[Statutul funcționarilor, anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

3.      Acte ale instituțiilor – Aplicarea în timp – Coeficienți de conversie în vederea calculului anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii bonificați – Aplicarea noilor coeficienți de conversie la data acceptării unei propuneri de bonificare a anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii

1.      O propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii este un act care lezează funcționarul care a depus o cerere de transfer a drepturilor sale de pensie. O astfel de propunere este un act unilateral, detașabil de cadrul procedural în care intervine, adoptat în temeiul unei competențe nediscreționare, atribuită ex lege instituției, întrucât rezultă direct din dreptul individual pe care articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut îl conferă în mod expres funcționarilor și agenților la intrarea în funcție a acestora în cadrul Uniunii.

(a se vedea punctele 40, 41 și 55)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 11 decembrie 2012, Cocchi și Falcione/Comisia, F‑122/10, care face în prezent obiectul unui recurs pendinte în fața Tribunalul Uniunii Europene, cauza T‑103/13 P, punctele 37-39

2.      Articolul 11 din anexa VIII la statut face o distincție clară între, pe de o parte, transferul „out”, la alineatul (1), și, pe de altă parte, transferul „in”, la alineatul (2).

Echivalentul actuarial menționat la alineatul (1) al articolului 11 din anexa VIII la statut și capitalul actualizat menționat la alineatul (2) al aceluiași articol sunt două noțiuni juridice distincte, aparținând, fiecare, unor sisteme independente unul de celălalt.

Astfel, „echivalentul actuarial” se prezintă, în dreptul statutului, ca o noțiune autonomă, proprie sistemului regimului de pensii al Uniunii. Acesta este definit la articolul 8 din anexa VIII la statut.

Capitalul actualizat nu este definit de statut, care nu indică nici metoda sa de calcul, iar aceasta din cauza faptului că procedurile de calcul și modalitățile de control ale acestui calcul sunt exclusiv de competența autorităților naționale sau internaționale interesate

În ceea ce privește calcularea capitalului actualizat de autoritățile naționale sau internaționale competente, în vederea transferului „in”, acest capital este stabilit pe baza dreptului național aplicabil și potrivit modalităților definite de acest drept sau, în cazul unei organizații internaționale, de normele proprii, iar nu pe baza articolului 8 din anexa VIII la statut și potrivit ratei dobânzii stabilite de această dispoziție.

În ceea ce privește calcularea numărului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii bonificați care trebuie luați în considerare în sistemul de pensii al Uniunii, care este distinctă de calcularea capitalului actualizat, trebuie constatat că nici articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut, referitor la transferurile „in” și nicio altă dispoziție statutară nu prevede în mod expres obligația de a aplica la calcularea numărului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii bonificați în sistemul de pensii al Uniunii rata dobânzii prevăzută la articolul 8 din aceeași anexă.

În cadrul punerii în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut și în special în scopul actualizării coeficienților de conversie în cazul unui transfer „in”, în ceea ce privește noua rată de 3,1 % prevăzută la articolul 8 din anexa VIII la statut, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului nr. 1324/2008 de ajustare, începând de la 1 iulie 2008, a nivelului contribuției la sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Comunităților Europene, era de competența instituției, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) menționat, care face trimitere la dispozițiile generale de aplicare în ceea ce privește punerea sa în aplicare, și de asemenea în conformitate cu principiul securității juridice să modifice dispozițiile generale de aplicare existente și să stabilească un nou tabel de valori actuariale.

(a se vedea punctele 77, 79-81, 88 și 90)

Trimitere la:

Curte: 5 decembrie 2013, Časta, C‑166/12, punctul 24

Tribunalul de Primă Instanță: 18 decembrie 2008, Belgia și Comisia/Genette, T‑90/07 Pși T‑99/07 P, punctele 56 și 57 și jurisprudența citată

3.      Potrivit unui principiu general recunoscut și cu excepția cazului în care se prevede altfel, o normă nouă este de imediată aplicare pentru situațiile care vor lua naștere în viitor, precum și pentru efectele viitoare ale situațiilor care au luat naștere, fără a fi însă constituite în întregime, sub imperiul vechii norme.

În ceea ce privește transferul drepturilor de pensie, pentru ca situația unui funcționar sau a unui agent care a depus o cerere de transfer „in” să fi fost în întregime constituită sub imperiul valorilor actuariale anexate la dispozițiile generale de aplicare a articolelor 11 și 12 din anexa VIII la statut, adoptate de Comisie în 2004, trebuie să se stabilească faptul că, cel târziu la sfârșitul zilei care precede data intrării în vigoare a noilor coeficienți de conversie prevăzuți de dispozițiile generale de aplicare adoptate de Comisie în 2011, și anume 31 martie 2011, persoana interesată a acceptat propunerea privind sporul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii care îi fusese adresată în temeiul dispozițiilor generale de aplicare din 2004.

Aplicarea coeficienților de conversie prevăzuți în anexa 1 la dispozițiile generale de aplicare din 2011, înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor generale de aplicare respective la 1 aprilie 2011, funcționarilor publici sau agenților care au acceptat o propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii înainte de 1 aprilie 2011 aduce atingere în mod necesar încrederii legitime a acestor funcționari sau agenți.

(a se vedea punctele 94, 99, 101 și 107)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 13 iunie 2012, Guittet/Comisia, F‑31/10, punctele 47 și 66 și jurisprudența citată