Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(občna seja)

z dne 11. decembra 2013

Zadeva F‑130/11

Marco Verile in Anduela Gjergji

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v nacionalnem pokojninskem sistemu – Uredba o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje Unije – Prilagoditev aktuarskih vrednosti – Nujnost sprejetja splošnih določb za izvajanje – Uporaba novih splošnih določb za izvajanje ratione temporis – Preklic predloga za priznanje pokojninske dobe – Zakonitost – Pogoji“

Predmet:      Tožba, ki je bila vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero M. Verile in A. Gjergjijeva predlagata predvsem razglasitev ničnosti odločb Evropske komisije z dne 20. in 19. maja 2011, s katerima je ta preklicala prva predloga, v katerih je bilo na njuno zahtevo določeno število let pokojninske dobe, ki se priznajo v pokojninskem sistemu Unije, in ju obvestila o novem številu let pokojninske dobe, ki se priznajo in izhajajo iz prenosa pokojninskih pravic, ki sta jih pridobila v nacionalnih pokojninskih sistemih pred nastopom dela v Komisiji.

Odločitev:      Odločbi Evropske komisije z dne 20. maja 2011 in 19. maja 2011, naslovljeni na M. Verileja in A. Gjergji, se razglasita za nični. Evropska komisija nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov M. Verileja in A. Gjergji.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Predlog za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom službe pri Uniji, v sistem Unije – Vključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91; Priloga VIII, člen 11(2))

2.      Uradniki – Pokojnine – Pokojninske pravice, pridobljene pred nastopom službe pri Uniji – Prenos v sistem Unije – Podrobna pravila – Določitev kapitalizirane vrednosti, ki ustreza pokojninskim pravicam, pridobljenim v nacionalnem sistemu – Pristojnost nacionalnih organov – Izračun števila let pokojninske dobe, ki se priznajo v pokojninskem sistemu Unije – Pristojnost institucij

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VIII, člen 11(2))

3.      Akti institucij – Časovna veljavnost – Pretvorbeni koeficienti za izračun števila let pokojninske dobe, ki se priznajo – Uporaba novih pretvorbenih koeficientov na datum sprejema predloga za priznanje pokojninske dobe

1.      Predlog za priznanje pokojninske dobe je akt, ki posega v položaj uradnika, ki je zaprosil za prenos svojih pokojninskih pravic. Tak predlog je enostranski akt, ki ga je mogoče ločiti od postopkovnega okvira, v katerega se uvršča, in ki je sprejet na podlagi vezane pristojnosti, ki je ex lege podeljena instituciji, saj izhaja neposredno iz posamezne pravice, ki je s členom 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom izrecno podeljena uradnikom in uslužbencem, ko začnejo delati za Unijo.

(Glej točke 40, 41 in 55.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 11. december 2012, Cocchi in Falcione proti Komisiji, F‑122/10, ki je predmet pritožbe, o kateri Splošno sodišče Evropske unije še ni odločilo, zadeva T‑103/13 P, točke od 37 do 39.

2.      Člen 11 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom določa jasno razlikovanje med prenosom „out“ v odstavku 1 in prenosom „in“ v odstavku 2.

Aktuarski ekvivalent iz odstavka 1 člena 11 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom in ažurirana kapitalizirana vrednost iz odstavka 2 istega člena sta ločena pravna pojma, ki spadata v medsebojno neodvisna sistema.

Aktuarski ekvivalent namreč v pravu Kadrovskih predpisov obstaja kot neodvisen pojem, ki je značilen za pokojninski sistem Unije. Opredeljen je v členu 8 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Ažurirana kapitalizirana vrednost pa ni opredeljena v Kadrovskih predpisih, ki tudi ne določajo metode njenega izračuna, in to zato, ker so za izračun te vrednosti in način nadzora tega izračuna pristojni izključno zadevni nacionalni ali mednarodni organi.

Kar zadeva izračun ažurirane kapitalizirane vrednosti za prenos „in“ od pristojnih nacionalnih ali mednarodnih organov, se ta vrednost določi na podlagi nacionalnega prava, ki se uporablja, in po pravilih, določenih v tem pravu, ali – v primeru mednarodne organizacije – po njenih pravilih, in ne na podlagi člena 8 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom in po obrestni meri, določeni v tej določbi.

Kar zadeva izračun števila let pokojninske dobe, ki se priznajo in upoštevajo v pokojninskem sistemu Unije, ki je drugačen od izračuna ažurirane kapitalizirane vrednosti, je treba ugotoviti, da niti člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom o prenosih „in“ niti nobena druga določba Kadrovskih predpisov ne določa izrecno obveznosti, da se za izračun števila let pokojninske dobe, ki se priznajo v pokojninskem sistemu Unije, uporabi obrestna mera iz člena 8 navedene priloge.

V okviru izvajanja člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom in zlasti za ažuriranje pretvorbenih koeficientov v primeru prenosa „in“ glede na novo 3,1‑odstotno obrestno mero iz člena 8 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom zaradi začetka veljavnosti Uredbe št. 1324/2008 o prilagoditvi stopnje prispevka uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti za pokojninsko zavarovanje od 1. julija 2008 mora institucija v skladu z navedenim členom 11(2), ki za svojo uporabo napotuje na splošne določbe za izvajanje, in tudi v skladu z načelom pravne varnosti spremeniti obstoječe splošne določbe za izvajanje in pripraviti novo preglednico aktuarskih vrednosti.

(Glej točke 77, od 79 do 81, 88 in 90.)

Napotitev na:

Sodišče: 5. december 2013, Časta, C 166/12, točka 24;

Sodišče prve stopnje: 18. december 2008, Belgija in Komisija proti Genette, T‑90/07 P in T‑99/07 P, točki 56 in 57, ter navedena sodna praksa.

3.      V skladu s splošno priznanim načelom novo pravilo, razen izjem, velja takoj za položaje, ki bodo šele nastali, in tudi za prihodnje učinke položajev, ki so nastali – niso pa še v celoti vzpostavljeni – na podlagi prejšnjega pravila.

Kar zadeva prenos pokojninskih pravic je treba za to, da bi bil položaj uradnika ali uslužbenca, ki je zaprosil za prenos „in“, v celoti vzpostavljen na podlagi aktuarskih vrednosti, priloženih splošnim določbam za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki jih je sprejela Komisija leta 2004, dokazati, da je zadevna oseba najpozneje konec dneva pred datumom začetka veljavnosti novih pretvorbenih koeficientov, določenih v splošnih določbah za izvajanje, ki jih je sprejela Komisija leta 2011, to je 31. marca 2011, sprejela predlog za priznanje pokojninske dobe, ki ji je bil poslan na podlagi splošnih določb za izvajanje za leto 2004.

Z uporabo pretvorbenih koeficientov iz Priloge 1 k splošnim določbam za izvajanje za leto 2011, preden so 1. aprila 2011 začele veljati navedene splošne določbe za izvajanje, za uradnike ali uslužbence, ki so sprejeli predlog za priznanje pokojninske dobe pred 1. aprilom 2011, se je nujno poseglo v zaupanje teh uradnikov ali uslužbencev v pravo.

(Glej točke 94, 99, 101 in 107.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 13. junij 2012, Guittet proti Komisiji, F‑31/10, točki 47 in 66, in navedena sodna praksa.