Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

12. prosinca 2013.

Predmet F‑133/11

BV

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Imenovanje – Kandidati koji su uključeni u popise uspješnih kandidata za natječaje za koje je obavijest objavljena prije stupanja na snagu novog pravilnika – Razvrstavanje u razred – Načelo jednakog postupanja – Diskriminacija na temelju dobi – Slobodno kretanje osoba“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegovog članka 106.a tog ugovora, kojom BV zahtijeva osobito poništenje odluke Europske komisije o imenovanju tužitelja kao dužnosnika na probnom radu u dijelu u kojem ga je ta odluka razvrstala u razred AD 6, stupanj 2, kao i da se naloži Komisiji da mu nadoknadi štetu.

Odluka:      Tužba se odbija. B. V. mora snositi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije. Vijeće Europske unije snosi vlastite troškove.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Imenovanje u razred – Uvođenje nove karijerne strukture Uredbom br. 723/2004 – Uspješni kandidati natječaja koji su uključeni u popise prikladnih kandidata prije 1. svibnja 2006., ali su imenovani nakon tog datuma – Prijelazne odredbe o razvrstavanju u razred – Diskrecijska ovlast zakonodavca

(Pravilnik o osoblju, čl. 31. st. 1.; Prilog XIII., čl. 13. st. 1.;Uredba Vijeća br. 723/2004)

2.      Dužnosnici – Jednako postupanje – Različito postupanje prema različitim kategorijama osoba koje je zaposlila Unija u području jamstava iz Pravilnika o osoblju – Nepostojanje diskriminacije

3.      Dužnosnici – Natječaj – Organizacija – Uvjeti za sudjelovanje i postupak – Diskrecijska ovlast tijela za imenovanje – Granice – Zahtjevi koji se odnose na slobodno radno mjesto i interes službe

(Pravilnik o osoblju, čl. 27. st. 1. i čl. 29. st. 1.; Prilog III.)

4.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Imenovanje u razred – Uvođenje nove karijerne strukture Uredbom br. 723/2004 – Prijelazne odredbe o razvrstavanju u razred – Uspješni kandidati natječaja koji su uključeni u popise prikladnih kandidata prije 1. svibnja 2006., ali su imenovani nakon tog datuma – Primjena novih odredaba – Diskriminacija na temelju dobi – Nepostojanje

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, Prilog XIII., čl. 13. st. 1.;Uredba Vijeća br. 723/2004)

5.      Dužnosnici – Raspoređivanje – Usklađenost razreda i radnog mjesta – Povjeravanje dužnosniku dužnosti koje su više od onih koje odgovaraju njegovom razredu nakon zapošljavanja – Nepostojanje utjecaja na zakonitost odluke o razvrstavanju u razred prilikom zapošljavanja

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 5. st. 4., čl. 7. st. 1. i čl. 62. st. 1: Prilog I.; Uredba Vijeća br. 723/2004)

6.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Imenovanje u razred – Uvođenje nove karijerne strukture Uredbom br. 723/2004 – Prijelazne odredbe o razvrstavanju u razred – Uspješni kandidati natječaja koji su uključeni u popise prikladnih kandidata prije 1. svibnja 2006., ali su imenovani nakon tog datuma – Primjena novih odredaba – Povreda načela slobodnoga kretanja radnika – Nepostojanje

(čl. 45. UFEU‑a; Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 32.; Prilog XIII., čl. 13. st. 1.)

1.      Temeljem članka 31. stavka 1. Pravilnika o osoblju kandidati uključeni u popise prikladnih kandidata na kraju natječaja i koje je tijelo za imenovanje izabralo za imenovanje na slobodna radna mjesta imenuju se u razred funkcijske skupine određen u obavijesti o natječaju koji su prošli. Međutim prilikom izmjene Pravilnika o osoblju koja je učinjena Uredbom br. 723/2004 zakonodavac je u navedeni pravilnik o osoblju unio Prilog XIII., čiji članak 13. stavak 1., koji je prijelazna odredba posebne naravi, propisuje derogirajući opće pravilo iz članka 31. stavka 1. Pravilnika o osoblju da se dužnosnici koji su bili na popisu prikladnih kandidata natječaja razine A 7/A 6 prije 1. svibnja 2006. i zaposleni su nakon tog datuma razvrstavaju u razred AD 6.

(t. 39.)

2.      Opće načelo jednakog postupanja i nediskriminacije zahtijeva da se u usporedivim situacijama ne postupa različito osim ako razlikovanje nije objektivno opravdano. Prema tome, ne mogu se dovoditi u pitanje razlike u Pravilniku o osoblju koje postoje među različitim kategorijama osoba koje zapošljava Unija, bilo kao dužnosnike stricto sensu bilo kao različite kategorije privremenog osoblja na koje se primjenjuju uvjeti zaposlenja ostalih službenika, s obzirom na to da definicija svake od tih kategorija odgovara legitimnim potrebama administracije Unije te prirodi stalnih ili privremenih zadataka koje ona treba obaviti.

Slijedom navedenoga, situacija dužnosnika zaposlenih nakon uspješno položenog natječaja, koji će ostvariti karijeru unutar institucija, popunjavajući sukcesivno određeni broj radnih mjesta, ne može biti usporediva u pogledu razreda i stupnja prilikom zapošljavanja sa situacijom privremenog osoblja koje je zaposleno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

(t. 46. do 48.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 9. veljače 1994., Lacruz Bassols/Sud, T‑109/92, t. 87.

Službenički sud: 17. studenoga 2009, Palazzo/Komisija, F‑57/08, t. 38.; 9. prosinca 2010., Ezerniece Liljeberg i dr./Komisija, F‑83/05, t. 93.

3.      Ako nije drukčije propisano člankom 27. stavkom 1. i člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o osoblju kojima se želi osigurati zapošljavanje najsposobnijih dužnosnika, tijelo za imenovanje ima široku diskrecijsku ovlast za odlučivanje o kriterijima sposobnosti koji se zahtijevaju za slobodno radno mjesto i za odlučivanje, na temelju tih kriterija i, općenitije, u interesu službe, o uvjetima i postupcima za organizaciju natječaja. Odabiri učinjeni u okviru te široke diskrecijske ovlasti moraju se uvijek kretati u okviru svrhe zahtjeva slobodnog radnog mjesta i, općenitije, interesa službe.

(t. 50.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 5. veljače 1997., Petit‑Laurent/Komisija, T‑211/95, t. 54.

4.      Povreda načela jednakog postupanja postoji ne samo kad se različito postupa prema dvjema kategorijama osoba između čijih činjeničnih i pravnih situacija nema značajnih razlika nego isto tako kad se jednako postupa u situacijama koje su različite.

Međutim, kada obavijest o natječaju koja je objavljena radi zapošljavanja dužnosnika određenog razreda zahtijeva da kandidati zadovoljavaju uvjet minimalnog profesionalnog iskustva, valja smatrati da su svi uspješni kandidati, bez obzira na svoju dob i ranije profesionalno iskustvo, u istoj situaciji u pogledu razvrstavanja u razred. Prema tome, tablica odgovarajućih razreda iz članka 13. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju očito ne uzima u obzir, izravno ili neizravno, dob zaposlenih dužnosnika.

Slijedom navedenoga, uspješni kandidati koji su uključeni u popise prikladnih kandidata prije 1. svibnja 2006. i zaposleni nakon tog datuma i koji su stupili u europsku javnu službu nakon što su izvan institucija stekli znatno profesionalno iskustvo ne mogu si, uza sve druge jednake elemente, pripisivati profesionalne perspektive koje su istovrsne onima koje imaju uspješni kandidati koji su mlađi stupili u navedenu javnu službu s obzirom na to da će, u pravilu, karijera prvonavedenih biti mnogo kraća od karijere drugonavedenih. Međutim, ta okolnost ne predstavlja diskriminaciju na temelju dobi nego okolnost koja je karakteristična za svakog od tih uspješnih kandidata.

(t. 56. i 58. do 60.)

Izvori:

Sud: 22. prosinca 2008., Centeno Mediavilla i dr./Komisija, C‑443/07 P, t. 83.

Prvostupanjski sud: 25. listopada 2005., De Bustamante Tello/Vijeće, T‑368/03, t. 69.; 11. srpnja 2007., Centeno Mediavilla i dr./Komisija, T‑58/05, t.89.

5.      Iz zajedničkog čitanja članka 7. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Pravilnika o osoblju, na temelju kojeg dužnosnik ima pravo na primitke od rada u skladu sa svojim razredom i stupnjem, proizlazi da nakon određivanja razreda te time razine plaće dužnosnika on ne može biti raspoređen na radno mjesto koje ne odgovara tom razredu. Drugim riječima, razred i prema tome plaća na koju dužnosnik ima pravo određuje zadatke koje on može obavljati. Međutim, okolnost kao ona u kojoj su dužnosniku ubrzo nakon zapošljavanja povjerene upravljačke funkcije koje ne odgovaraju funkcijama koje su uobičajeno povjerene dužnosniku njegovog razreda i zbog čega primici od rada nisu u skladu s razinom njegova rada može biti relevantna samo kad se ističe protiv odluke o imenovanju tog dužnosnika na te funkcije nakon njegova zapošljavanja. Nasuprot tomu, ta okolnost nema nikakvog utjecaja na zakonitost odluke čiji je predmet samo razvrstavanje u razred i stupanj prilikom zapošljavanja.

(t. 64. i 66.)

Izvori:

Službenički sud: 30. rujna 2010., Schulze/Komisija, F‑36/05, t. 80. i 82.

6.      Dužnosnik ne može uspješno isticati nezakonitost odredaba članka 13. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju i članka 32. istog pravilnika o osoblju, u svjetlu članka 45. UFEU‑a. Povreda članka 45. UFEU‑a pretpostavlja da su te odredbe uvjetovale razvrstavanje u razredi i stupanj dužnosnika zaposlenog putem natječaja o određenom profesionalnom iskustvu stečenom u jednoj državi članici u odnosu na iskustvo stečeno u drugoj državi članici. Nadalje, dužnosnik koji je prije zapošljavanja stekao znatno profesionalno iskustvo izvan institucija i dužnosnik koji je mlađi započeo svoju karijeru i stekao profesionalno iskustvo samo unutar navedenih institucija dvije su kategorije osoba koje se ne nalaze u usporedivoj situaciji prilikom primjene članka 13. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju.

(t. 71. i 72.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 17. prosinca 2003., Chawdhry/Komisija, T‑133/02, t. 113.

Službenički sud: 29. rujna 2011., Strobl/Komisija, F‑56/05, t. 87.