Language of document :

2011 m. liepos 27 d. High Court of Ireland (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh prieš Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

(Byla C-398/11)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Atsakovai: Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyva 2008/94/EB1 taikoma ieškovų padėčiai, atsižvelgiant į šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalį ir tai, kad ieškovų reikalaujamų pensijų išmokų netekimas pagal Airijos teisę nėra jų darbdavio skola, kuri pripažįstama paskiriant ieškovų darbdavio bankroto administratorių ar darbdavį likviduojant ir kuri nesuteikia teisinio pagrindo pareikšti reikalavimą jų darbdaviui šios bylos aplinkybėmis?

Ar vertindamas, ar valstybė įvykdė įsipareigojimus pagal 8 straipsnį, nacionalinis teismas gali atsižvelgti į įmokomis pagrįstą valstybės pensiją, kurią ieškovai gaus (šios pensijos gavimui neturi įtakos sąsaja su bendrovės pensijų sistema), ir palyginti a) valstybės pensijos ir pensijos, kurią ieškovai iš tiesų gaus ar gali gauti iš atitinkamos bendrovės pensijų sistemos, sumą su b) įmokomis pagrįstos valstybės pensijos ir kiekvienam ieškovui priklausančių pensijos išmokų vertės suma pensijų sistemos likvidavimo dieną, kai į valstybės pensiją buvo atsižvelgta nustatant ieškovų reikalaujamos pensijos išmokos dydį?

Jei atsakymas į 2 klausimą būtų teigiamas, ar sumos, kurias ieškovai iš tiesų turėtų gauti, reiškia, kad valstybė įvykdė įsipareigojimus pagal 8 straipsnį?

Ar tam, kad būtų taikomas Direktyvos 2008/94/EB 8 straipsnis, reikia nustatyti priežastinį ryšį tarp ieškovų pensijų išmokų netekimo ir jų darbdavio nemokumo be to, kad i) pensijų sistemoje nėra pakankamai lėšų darbdavio nemokumo dieną ir ii) darbdavio nemokumas reiškia, jog darbdavys neturi išteklių įnešti pakankamai pinigų į pensijų sistemą, kad dalyvių pensijų išmokas būtų galima visiškai išmokėti (darbdavys neturi tokios pareigos, kai pensijų sistema likviduota)?

Ar imdamasi pirma nurodytų priemonių Airija įvykdė įsipareigojimus pagal Direktyvą 2008/94/EB, turint omenyje socialinius, komercinius ir ekonominius veiksnius, į kuriuos po to, kai byloje Robins buvo priimtas sprendimas, Airija atsižvelgė peržiūrėdama pensijų apsaugą <...> ir ypač atsižvelgiant į "Bendrijos subalansuotos ekonominės ir socialinės plėtros poreikį", apie kurį kalbama šios direktyvos 3 konstatuojamojoje dalyje?

Ar ekonominė padėtis (apibūdinta Colm McCarthy, Phillip Lane ir Kevin Cardiff liudytojų parodymuose) yra pakankamai išimtinė, kad būtų galima pateisinti žemesnio lygio ieškovų interesų apsaugą nei būtų galima reikalauti kitomis aplinkybėmis ir, jei taip, kokia yra ta žemesnio lygio apsauga?

Jei atsakymas į 2 klausimą būtų neigiamas, ar tai, kad priemonėmis, kurių ėmėsi valstybė po to, kai byloje Robins buvo priimtas sprendimas, nebuvo užtikrinta tai, jog ieškovai gaus daugiau kaip 49 % jiems priklausančių pensijos išmokų pagal bendrovės pensijų sistemą vertės, savaime reiškia rimtą valstybės įsipareigojimų nevykdymą ir todėl ieškovai turi teisę į žalos atlyginimą (t. y. atskirai neįrodydami, kad valstybės veiksmai, kurių ši ėmėsi po to, kai byloje Robins buvo priimtas sprendimas, prilygo dideliam ir akivaizdžiam valstybės įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/94/EB 8 straipsnį nevykdymui)?

____________

1 - 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (OL L 283, p. 36).