Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 25. martā iesniedza Kúria (Ungārija) – Megatherm-Csillaghegy Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Lieta C-188/21)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Kúria

Pamatlietas puses

Prasītāja: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciālie jautājumi

Vai pievienotās vērtības nodokļa neitralitātes princips, kā arī PVN direktīvas 1 [30. apsvērums] un 63., 167., 168., 178.–180, 182. un 273. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (2007. gada Likums Nr. CXXVII par pievienotās vērtības nodokli), tā redakcijā, kas bija spēkā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, 137. panta 3. punkta pēdējais teikums, saskaņā ar kuru “arī tad, ja nodokļu administrācija atsauc nodokļu maksātāja numuru, to neapturot, nodokļu maksātājs zaudē šīs savas tiesības uz nodokļa atskaitīšanu dienā, kad lēmums par minētā numura atsaukšanu kļūst galīgs”, un tā 137. pants, tā redakcijā, kas bija spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 26. novembrim, saskaņā ar kuru, “ja valsts nodokļu un muitas administrācija atsauc nodokļu maksātāja numuru, nodokļu maksātājs zaudē tiesības uz nodokļa atskaitīšanu dienā, kad lēmums par minētā numura atsaukšanu kļūst galīgs”?

Vai PVN direktīvas 273. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesību uz nodokļa atskaitīšanu zaudēšana kā obligātas tiesiskas sekas (nesamērīgi) pārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu nodokļa iekasēšanas un krāpšanas nodokļu jomā apkarošanas mērķi?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).