Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandsgericht Stuttgart (Tyskland) den 26 mars 2021 – Paypal (Europa) Sàrl et Cie, SCA mot PQ

(Mål C-190/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandsgericht Stuttgart

Parter i det nationella målet

Klagande: Paypal (Europa) Sàrl et Cie, SCA

Motpart: PQ

Tolkningsfrågor

1.    Ska en talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, betraktad separat och tolkad självständigt, anses utgöra en talan som avser avtal enligt artikel 7.1 i Bryssel Ia-förordningen(1 ), när den talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållanden på något sätt konkurrerar med en talan som avser avtal och när avtalet inte behöver tolkas för att kunna avgöra huruvida det föreligger en talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållanden?

2.    Om fråga 1 besvaras nekande: I de fall där en betaltjänstleverantör överför elektroniska pengar från en kunds konto till ett hasardspelsföretags mottagarkonto hos samma betaltjänstleverantör och betaltjänstleverantörens samarbete med hasardspelsföretaget anses kunna ge rätt till skadestånd utanför avtalsförhållanden, ska den ort där skadan inträffar i den mening som avses i artikel 7.2 i Bryssel Ia-förordningen anses vara belägen på

2.1    Betaltjänstleverantörens huvudkontor som orten för den elektroniska betalningen?

2.2    Den ort där betaltjänstleverantören till följd av transaktionen (förutsatt att transaktionen är lagenlig) har rätt till ersättning för utgifter från den kund som har lämnat betalningsordern?

2.3    Den ort där den kund som har lämnat betalningsordern har sin hemvist?

2.4    Den ort där kundens bankkonto, till vilket betaltjänstleverantören kan få tillgång genom en fullmakt avseende autogiro för att kreditera kontot för elektroniska pengar, finns?

2.5    Den ort där de pengar som betaltjänstleverantören överfört till spelarens spelkonto hos spelbolagen förloras i samband med hasardspel, det vill säga spelbolagets huvudkontor?

2.6    Den ort där kunden ägnar sig åt förbjudet hasardspel (förutsatt att spelplatsen även är kundens hemvist)?

2.7    Ingen av dessa orter?

2.8    För det fall att fråga 2.2 besvaras jakande och den relevanta orten är den ort där transaktionen ger betaltjänstleverantören rätt till ersättning för utgifter gentemot kunden: Var uppkommer rätten till ersättning gentemot den kund som lämnat betalningsordern? Kan uppfyllelseorten för betaltjänstavtalet eller gäldenärens hemvist beaktas vid bedömningen av var skyldigheten ska uppfyllas?

____________

(1 )     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).