Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 25. februarja 2021 – X BV/Classic Coach Company vof, Y, Z

(Zadeva C-112/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X BV

Tožene stranke: Classic Coach Company vof, Y, Z

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali za ugotovitev, da gre za „prejšnjo pravico“ tretje osebe v smislu člena 6(2) razveljavljene Direktive 2008/95/ES1 ,

a)    zadostuje, da je ta tretja oseba pred vložitvijo prijave znamke v gospodarskem prometu uporabljala pravico, priznano v zakonodaji zadevne države članice, ali pa

b)    se zahteva, da lahko ta tretja oseba na podlagi te prejšnje pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo imetniku znamke prepove uporabo?

2.    Ali je pri odgovoru na prvo vprašanje pomembno tudi to, ali ima imetnik znamke še starejšo (v zakonodaji zadevne države članice priznano) pravico v zvezi z znakom, ki je bil registriran kot znamka, in če je tako, ali je potem pomembno, ali lahko imetnik znamke na podlagi te še starejše priznane pravice prepove, da bi tretje osebe uporabljale domnevno „prejšnjo pravico“?

____________

1     Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).