Language of document :

2021 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-157/21)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo1 ,

priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1) Reglamento 2020/2092 teisinio pagrindo nebuvimas.

Lenkija teigia, kad, SESV 322 straipsnio 1 dalies a punkto pagrindu priimtame reglamente negalima įtvirtinti sąvoką „teisinė valstybė“ sudarančių principų pažeidimo požymių ir įgalioti Komisijos ir Tarybos konstatuoti valstybių narių padarytus šių principų pažeidimus ir dėl to įgyvendinimo teisės aktuose įtvirtinti Sąjungos biudžeto apsaugos priemones. Lenkija taip pat nurodo, kad sukurtas mechanizmas neatitinka sąlygų mechanizmui keliamų reikalavimų, todėl juo valstybėms narėms faktiškai nustatomos sankcijos už pareigų pagal Sutartis nevykdymą.

2) Jeigu Teisingumo Teismas pripažintų Sąjungos teisės aktų leidėjo kompetenciją priimti Reglamentą 2020/2092, papildomai nurodomas šio reglamento teisinio pagrindo netinkamumas.

3) Jeigu Teisingumo Teismas pripažintų Sąjungos teisės aktų leidėjo kompetenciją priimti Reglamentą 2020/2092, papildomai nurodomas Protokolo (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pažeidimas.

4) SESV 296 straipsnio antros pastraipos pažeidimas dėl nepakankamai motyvuoto Reglamento 2020/2092 pasiūlymo.

5) ESS 7 straipsnio pažeidimas.

Lenkija teigia, kad Reglamente 2020/2092 įtvirtintas naujas, Sutartyse nenumatytas mechanizmas, skirtas kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi teisinės valstybės principų, todėl juo sukeliamos Sutarčių pakeitimui lygiavertės pasekmės. Be to, kadangi Reglamente 2020/2092 įtvirtinto mechanizmo tikslas sutampa su ESS 7 straipsnyje įtvirtintos procedūros tikslu, Reglamentu 2020/2092 apeinama ESS 7 straipsnyje įtvirtinta procedūra; taip kvestionuojamas jos tolesnis taikymas ir ji net netenka prasmės.

6) SESV 269 straipsnio pirmos pastraipos pažeidimas, nes pirminėje teisėje, t. y. ESS 2 straipsnyje, įtvirtintos sąvokos „teisinė valstybė“ vertė apibrėžta antrinės teisės akte, t. y. Reglamente 2020/2092.

7) ESS 4 straipsnio 1 dalies, 2 dalies antro sakinio ir 5 straipsnio 2 dalies pažeidimas.

Šiuo teiginiu plėtojami pirmame punkte nurodyti argumentai. Lenkija nurodo, kad Reglamente 2020/2092 įtvirtindamas mechanizmą, skirtą kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi teisinės valstybės principų, Sąjungos teisės aktų leidėjas pažeidė ESS 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą kompetencijos suteikimo principą. Papildomai Lenkija teigia, kad teisės aktų leidėjas taip pat pažeidė ESS 4 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje įtvirtintą pareigą gerbti esmines valstybių funkcijas, įskaitant valstybės teritorinio vientisumo, viešosios tvarkos bei nacionalinio saugumo užtikrinimą.

8) Valstybių narių lygybės principo (ESS 4 straipsnio 2 dalis) pažeidimas.

Lenkija teigia, jog reglamento nuostatos neužtikrina, kad prieš konstatuojant teisinės valstybės principų pažeidimą bus atliktas „išsamus kokybinis vertinimas“ – objektyvus, nešališkas ir teisingas. Lenkija taip pat nurodo, kad Sąjungos biudžeto apsaugos priemonių priėmimo procedūra tiesiogiai ir aiškiai diskriminuoja mažas ir vidutines valstybes nares, palyginti su didelėmis valstybėmis.

9) Teisinio saugumo principo pažeidimas.

Lenkija teigia, kad Reglamento 2020/2092 nuostatos, visų pirma 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti teisinės valstybės principų pažeidimo požymiai neatitinka aiškumo ir tikslumo reikalavimų.

10) Proporcingumo principo (ESS 5 straipsnio 4 dalis) pažeidimas.

11) Piktnaudžiavimas įgaliojimais, nes įtvirtintu mechanizmu iš tikrųjų siekiama ne apsaugoti Sąjungos biudžetą, o apeiti formalius reikalavimus, taikomus ESS 7 straipsnyje numatytai procedūrai, ir materialines sąlygas, keliamas norint pradėti SESV 258 straipsnyje numatytą procedūrą.

____________

1 OL L 433I, 2020, p. 1.