Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. března 2021 společností Fakro sp. z o. o. proti rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2020 ve věci T-515/18, Fakro v. Komise

(Věc C-149/21 P)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Fakro sp. z o. o. (zástupci: A. Radkowiak-Macuda, Z. Kiedacz, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Polská republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek Tribunálu v části, tedy v rozsahu bodu 1 výroku;

vydal sám konečné rozhodnutí ve věci a zrušil rozhodnutí Komise;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení před Soudním dvorem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku, který se dělí na dvě hlavní části, navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil čl. 105 odst. 1 SFEU ve spojení s článkem 102 SFEU, když konstatoval, že:

1)    se Komise nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když dospěla k závěru, že zájem Evropské unie na dalším pokračování v řízení je nízký, a stížnost zamítla z důvodu nízké priority. Tento důvod kasačního opravného prostředku se dělí na čtyři body, podle kterých Tribunál porušil právo, když konstatoval, (i) že se Komise nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když dospěla k závěru, že existuje jen omezená pravděpodobnost konstatování vytýkaného protiprávního jednání; (ii) že se Komise nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když dospěla k závěru, že by rozsah nezbytného vyšetřování byl nepřiměřený pravděpodobnosti konstatování vytýkaného protiprávního jednání; (iii) že se Komise nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když nezvážila podmínku dopadu vytýkaného protiprávního jednání na fungování vnitřního trhu, a že (iv) jiné podmínky při posuzování unijního zájmu, než které přijala Komise, jsou nepřípustné;

2)    dva distribuční kanály pro střešní okna (investiční prodej a jiný prodej) nepředstavují rovnocenná plnění.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku, který se dělí na dvě části, navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil právo, konkrétně zásadu řádné správy [článek 41 Listiny základních práv (dále jen „Listina“)] ve spojení se zásadou práva na účinnou soudní ochranu / práva na účinné prostředky nápravy před soudem (článku 47 Listiny) a s článkem 102 SFEU, a to jeho nesprávným výkladem, v jehož rámci konstatoval, že:

1)    doba, po kterou trvalo řízení před Komisí, a nevydání meritorního rozhodnutí neměly vliv na možnost společnosti Fakro domáhat se svých základních práv;

2)    Komise v dané věci neporušila zásadu nestrannosti, potažmo že konstatování absence unijního zájmu na projednání věci nevycházelo z diskriminačních předpokladů.

V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil právo, konkrétně plný užitečný účinek (effet utile) článku 102 SFEU ve spojení s čl. 17 odst. 1 SEU, s článkem 105 SEU, se zásadou řádné správy a s právem na účinnou soudní ochranu, když konstatoval, že Komise neměla výlučnou příslušnost k provedení řízení, že Komise neměla povinnost zanalyzovat situaci společnosti Fakro ve vztahu k její skutečné možnosti domáhat se svých práv uvedených ve stížnosti ke Komisi, přičemž společnost Fakro byla pro účely domáhání se svých práv povinna souběžně s řízením vedeným před Komisí jednat před vnitrostátními orgány ochrany hospodářské soutěže a před soudy na území členských států, ve kterých docházelo k vytýkaným protiprávním jednáním.

V rámci čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil článek 296 SFEU, a to jeho nesprávným výkladem, jakož i závěrem, že Komise neporušila povinnost uvést řádné odůvodnění ve vztahu k útočným značkám a investičním slevám.

____________