Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italië) op 10 maart 2021 – Comune di Camerota

(Zaak C-161/21)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Comune di Camerota

Prejudiciële vragen

Verzetten de artikelen 2 (in het bijzonder wat het beginsel van de rechtsstaat betreft) en 19 VEU, artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 120, lid 1, VWEU, artikel 126, lid 1, VWEU, artikel 3, lid 1, artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 12 van richtlijn 2011/85/EU 1 , artikel 5 van verordening (EU) nr. 473/2013 2 , en de in de artikelen 4 en 5 VEU verankerde Unierechtelijke beginselen van evenredigheid, loyale samenwerking en nuttige werking zich tegen de uitlegging en toepassing van een nationale crisismaatregel, zoals die van artikel 53, lid 8, van voorlopig wetsbesluit nr.104 van 14 augustus 2020, omgezet met wijzigingen bij wet nr. 126 van 13 oktober 2020, in die zin dat die regeling, zij het tijdelijk (van 15 augustus 2020 tot en met 30 juni 2021, en dus tot ver na het einde van de noodtoestand), een doeltreffende en tijdige rechterlijke toetsing verhindert van de naleving van de begrotingsregels die overeenkomstig het nationale grondwettelijke en wettelijke kader zijn toevertrouwd aan een onafhankelijke rechterlijke instantie die is gespecialiseerd in boekhoudkundige aangelegenheden, zoals de Rekenkamer, door met name de rechterlijke controlefuncties op te schorten ten aanzien van lokale entiteiten die zich in een situatie van ernstige structurele onevenwichtigheid bevinden die tot hun faillissement kan leiden en die een langdurig reorganisatieproces hebben aangevat en die – juist daarom, alsook wegens de moeilijkheden die het gevolg zijn van de gezondheidscrisis – meer dan andere entiteiten onderworpen moeten worden aan een onafhankelijk, doeltreffend en tijdig toezicht, teneinde te voorkomen dat de financiële crisis verergert en dat de afwijking van het consolidatietraject onomkeerbaar wordt en tot het faillissement van die entiteit leidt?

Verzetten artikel 3, lid 3, VEU, artikel 3, lid 1, onder b), artikel 119, leden 1 en 2, en artikel 120 VWEU, de artikelen 1 en 4 van richtlijn 2011/7/UE 3 , en Protocol (nr. 27) betreffende de interne markt en de mededinging, zich tegen de uitlegging en de toepassing van een nationale crisismaatregel, zoals die van artikel 53, lid 9, van voorlopig wetsbesluit nr.104 van 14 augustus 2020, omgezet met wijzigingen bij wet nr. 126 van 13 oktober 2020, in die zin dat die regeling een nieuwe opschorting mogelijk maakt, van 15 augustus 2020 tot en met 30 juni 2021, van de tenuitvoerleggingsprocedures die door schuldeisers zijn ingesteld tegen entiteiten waarvan het herstelplan is goedgekeurd, welke opschorting uitsluitend is ingegeven door de gezondheidscrisis en die bovenop de opschorting komt waarvan deze entiteiten reeds hebben geprofiteerd uit hoofde van de gecombineerde bepalingen van de artikelen 243 bis, lid 4, en 243 quater, lid 5, van de gecoördineerde wet inzake lokale overheden, zonder dat deze opschorting aanleiding geeft tot een collectieve procedure die de schuldeisers een alternatieve wijze voor voldoening biedt, met de gevolgen die een nieuwe en langdurige opschorting van de tenuitvoerleggingsprocedures met zich brengt in de vorm van een verdere toename van de betalingsachterstand bij de overheid en, bijgevolg, van de bescherming van de mededinging en het concurrentievermogen van de schuldeisende ondernemingen?

____________

1     Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten (PB 2011, L 306, blz. 41).

2     Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone (PB 2013, L 140, blz. 11).

3     Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB 2011, L 48, blz. 1).