Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 9. marca 2021 – RW/Österreichische Post AG

(vec C-154/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: RW

Žalovaná: Österreichische Post AG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 15 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/6791 vykladať v tom zmysle, že právo na prístup k údajom sa obmedzuje na informácie o kategóriách príjemcov, ak konkrétni príjemcovia v prípade plánovaného poskytnutia ešte nie sú jasne určení, ale právo na informácie musí nevyhnutne zahŕňať aj príjemcov takéhoto poskytnutia, ak údaje už boli poskytnuté?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).