Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Tartu Ringkonnakohus (Република Естония) на 11 май 2012 г. - Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet

(Дело C-222/12)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Tartu Ringkonnakohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: A. Karuse AS

Ответник: Politsei- ja Piirivalveamet

Преюдициален въпрос

Формулировката "във връзка с [...] поддръжка на пътищата", използвана в дефиницията на изключението по член 13, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета, следва ли да се тълкува в смисъл, че включва самосвал с общо тегло от 25,5 t, който по обществен път транспортира чакъл от кариерата до мястото, където се извършват работи по ремонт и поддръжка на пътищата?

____________

1 - Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 214).