Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tartu Ringkonnakohus (Estland) den 11. maj 2012 - A. Karuse AS mod Politsei- ja Piirivalveamet

(Sag C-222/12)

Processprog: estisk

Den forelæggende ret

Tartu Ringkonnakohus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: A. Karuse AS

Sagsøgt: Politsei- ja Piirivalveamet

Præjudicielt spørgsmål

Skal formuleringen "i forbindelse med vedligeholdelse af veje", der anvendes ved definitionen af den undtagelse, som er tilladt i henhold til artikel 13, stk. 1, litra h), i forordning (EF) nr. 561/2006 , fortolkes således, at den omfatter en lastvogn med tippelad med en samlet vægt på 25,5 t, som transporterer grus fra en grusgrav over en offentlig landevej til et sted, hvor der foretages vejudbedrings- og -vedligeholdelsesarbejder?

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15.3.2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102, s. 1).