Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 13.3.2014 (Tartu Ringkonnakohusin (Viro) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – A Karuse AS v. Politsei- ja Piirivalveamet

(Asia C-222/12)1

(Maantiekuljetukset – Asetus (EY) N:o 561/2006 – Ajopiirturin käyttövelvollisuus – Poikkeukset ajoneuvoille, joita käytetään maanteiden kunnossapidossa – Ajoneuvo, joka kuljettaa soraa soranottopaikalta tien kunnossapitotöiden paikalle)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tartu Ringkonnakohus

Pääasian asianosaiset

Kantaja: A Karuse AS

Vastaaja: Politsei- ja Piirivalveamet

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Tartu Ringkonnakohus – Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 (EUVL L 102, s. 1) 13 artiklan 1 kohdan h alakohdan tulkinta – Velvollisuus käyttää ajopiirturia – Maanteiden kunnossapidossa käytettävien ajoneuvojen hyväksi sovellettava poikkeus kyseisestä velvollisuudesta – Enimmäismassaltaan 25,5 tonnin kippiauto, joka kuljettaa yleistä tietä pitkin soraa soranottopaikalta työmaalle, jolla korjataan ja kunnostetaan tietä

Tuomiolauselma

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 13 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettua käsitettä ”ajoneuvot, joita käytetään teiden kunnossapidossa” – tällaiset ajoneuvot voidaan vapauttaa ajopiirturin käytöstä – on tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvot, jotka kuljettavat materiaalia maanteiden kunnossapitotöiden paikalle, edellyttäen, että kuljetus liittyy täysin ja yksinomaan mainittujen töiden suorittamiseen ja on niihin nähden toissijaista toiminta. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, täyttyykö tämä edellytys, ja sen on tällöin otettava huomioon pääasian kaikki keskeiset tekijät.

____________

1 EUVL C 209, 14.7.2012.