Language of document :

Presuda Suda (šesto vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – A Karuse AS protiv Politsei- ja Piirivalveamet

(Predmet C-222/12)1

(Cestovni promet – Uredba (EZ) br. 561/2006 – Obveza korištenja tahografa – Izuzeće za vozila koja se koriste za potrebe održavanja cesta – Vozilo koje prevozi šljunak od mjesta utovara do mjesta radova na održavanju ceste)

Jezik postupka: estonski

Sud koji je uputio zahtjev

Tartu Ringkonnakohus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A Karuse AS

Tuženik: Politsei- ja Piirivalveamet

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku - Tartu Ringkonnakohus - Tumačenje članka 13. stavka 1. točke (h) Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 167.) - Obveza korištenja tahografa - Izuzeće od obveze za vozila koja se koriste za potrebe održavanja cesta – Motorni kiper najveće mase 25,5 tona koji javnim putem prevozi šljunak iz šljunčare do mjesta radova popravljanja i održavanja ceste

Izreka

Pojam „vozila koja se koriste za potrebe održavanja cesta“ iz članka 13. stavka 1. točke (h) Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85, koja mogu biti izuzeta od korištenja tahografa, treba tumačiti na način da su njime obuhvaćena vozila koja prevoze materijal do mjesta radova održavanja cesta pod uvjetom da je prijevoz u cijelosti i isključio povezan s ostvarenjem navedenih radova i predstavlja njegovu akcesornu aktivnost. Na nacionalnom je sucu da ocijeni je li to slučaj u predmetu u glavnom postupku uzimajući u obzir sveukupnost bitnih elemenata.

____________

1 SL C 209, 14.7.2012.