Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Tartu Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet

(C-222/12) 1

Autotransports – Regula (EK) Nr. 561/2006 – Pienākums izmantot tahogrāfu – Atkāpe attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus izmanto ceļu uzturēšanas darbiem – Transportlīdzeklis, ar ko ved granti no tās iekraušanas vietas līdz ceļu uzturēšanas darbu vietai

Tiesvedības valoda – igauņu

Iesniedzējtiesa

Tartu Ringkonnakohus

Pamatlietas puses

Prasītāja: A Karuse AS

Atbildētāja: Politsei- ja Piirivalveamet

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tartu Ringkonnakohus – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 1. lpp.), 13. panta 1. punkta h) apakšpunkta interpretācija – Pienākums izmantot tahometru – Transportlīdzekļu, ko izmanto saistībā ar ceļu uzturēšanu, atbrīvojums no šī pienākuma – Pašizgāzējs ar maksimālo masu 25,5 tonnas, ar ko pa publisku ceļu pārvadā granti no ieguves vietas uz vietu, kur tiek veikti ceļa labošanas un uzturēšanas darbi

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85, 13. panta 1. punkta h) apakšpunktā ietvertais jēdziens “transportlīdzekļi, ko izmanto saistībā ar ceļu uzturēšanu”, kurus var atbrīvot no pienākuma izmantot tahogrāfu, ir interpretējams tādējādi, ka tajā ietilpst arī tādi transportlīdzekļi, ar ko pārvadā materiālus uz vietu, kur tiek veikti ceļu uzturēšanas darbi, ar nosacījumu, ka pārvadājums tiek pilnīgi un vienīgi izmantots minēto darbu veikšanai un ir tiem pakārtota darbība. Vai tas tā ir, valsts tiesai ir jāizvērtē, ņemot vērā visus atbilstošos pamatlietas apstākļus.

____________

1      OV C 209, 14.7.2012.