Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – A Karuse AS/Politsei-ja Piirivalveamet

(vec C-222/12)1

(Cestná doprava – Nariadenie (ES) č. 561/2006 – Povinnosť používať tachograf – Výnimka pre vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest – Vozidlo prepravujúce štrk z miesta nakládky na miesto, kde sa vykonávajú práce na údržbe cesty)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tartu Ringkonnakohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A Karuse AS

Žalovaný: Politsei- ja Piirivalveamet

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tartu Ringkonnakohus – Výklad článku 13 ods. 1 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, s. 1) – Povinnosť používať tachograf – Výnimka z povinnosti pre vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest – Vyklápacie nákladné vozidlo s prípustnou celkovou hmotnosťou 25,5 tony, ktoré po verejnej ceste prepravuje štrk zo štrkoviska na miesto, na ktorom sa vykonáva oprava a údržba cesty

Výrok rozsudku

Pojem „vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, týkajúci sa vozidiel, ktoré môžu byť oslobodené od používania tachografu, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na vozidlá prepravujúce materiál na miesto, kde sa vykonáva údržba cesty, pod podmienkou, že preprava v celom rozsahu a výlučne súvisí s vykonaním uvedených prác a má k nim doplnkovú povahu. Posúdenie, či ide o taký prípad, prináleží vnútroštátnemu súdu pri zohľadnení všetkých relevantných okolností veci samej.

____________

1 Ú. v. EÚ C 209, 14.7.2012.