Language of document :

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tartu Ringkonnakohus – Estland) – A Karuse AS mot Politsei- ja Piirivalveamet

(Mål C-222/12)(1 )

(Vägtransport – Förordning (EG) nr 561/2006 – Skyldighet att använda färdskrivare – Undantag för fordon som används i samband med underhåll av vägar – Fordon som transporterar grus från lastningsplatsen till den plats där vägunderhållsarbetet genomförs)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Tartu Ringkonnakohus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A Karuse AS

Motpart: Politsei- ja Piirivalveamet

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Tartu Ringkonnakohus – Tolkning av artikel 13.1 h i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, s. 1) – Skyldighet att använda en färdskrivare – Undantag från skyldigheten för fordon som används i samband med underhåll av vägar – Lastbil, med en högsta tillåtna vikt på 25,5 ton, som på en allmän väg transporterar grus från ett grustag till den plats där förbättrings- och underhållsarbeten av en väg genomförs

Domslut

Begreppet ”fordon som används i samband med underhåll av vägar” i artikel 13.1 h i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 – som är fordon som kan undantas från skyldigheten att använda färdskrivare – ska tolkas så att det omfattar fordon som transporterar material till en plats där vägunderhållsarbete genomförs, under förutsättning att transporten i sin helhet och uteslutande utförs i samband med genomförandet av vägunderhållsarbetet och att den utgör en underordnad verksamhet i förhållande till detta arbete. Det ankommer på den nationella domstolen att med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i målet bedöma om så är fallet.

____________

(1 ) EUT C 209, 14.7.2012