Language of document :

Euroopa Kohtu (kuues koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Tartu Ringkonnakohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – A Karuse AS versus Politsei- ja Piirivalveamet

(kohtuasi C-222/12)1

(Maanteevedu – Määrus (EÜ) nr 561/2006 – Kohustus kasutada sõidumeerikut – Erand teehoolduseks kasutatava sõiduki puhul – Laadimiskohast teehooldustööde paika kruusa vedav sõiduk)

Kohtumenetluse keel: eesti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tartu Ringkonnakohus

Põhikohtuasja pooled

Hageja: A Karuse AS

Kostja: Politsei- ja Piirivalveamet

Ese

Eelotsusetaotlus – Tartu Ringkonnakohus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85, (ELT L 102, lk 1) artikli 13 lõike 1 punkti h tõlgendamine – Kohustus kasutada sõidumeerikut – Erand kohustusest teehoolduseks kasutatava sõiduki puhul – 25,5 tonnise täismassiga veoauto, millega karjäärist veetakse mööda üldkasutatavat maanteed teeparandus- ja -hooldustööde paika kruusa

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85, artikli 13 lõike 1 punktis h sisalduvat mõistet „seoses teehooldusega kasutatavad sõidukid”, mille võib sõidumeeriku kasutamise kohustusest vabastada, tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab materjali teehooldustööde paika vedavat sõidukit tingimusel, et vedu on täielikult ja eranditult seotud nende tööde teostamisega ning kujutab endast neid töid täiendavat tegevust. Siseriikliku kohtu ülesanne on hinnata, kas see on nii, võttes arvesse kõik põhikohtuasjas tähtsust omavad asjaolud.

____________

1 ELT C 209, 14.7.2012.